Vyhledávání

Založení FaVU
1. ledna 1993

Návazné magisterské studium - informace a návody

Návazný magisterský studijní program N8206 „Výtvarná umění“

standardní doba studia - 2 roky

Níže naleznete základní informace k průběhu přijímacího řízení, které je vymezeno a detailně popsáno ve Směrnici děkana č. 2/2019, umístěné na informační tabuli FaVU VUT.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Přijímací řízení do návazného magisterského studijního programu Výtvarná umění má dvě kola.

První kolo je určeno:

  • uchazečům – studentům bakalářského studia na FaVU VUT, kteří hodlají studovat v návazném programu bezprostředně po vykonání bakalářské státní zkoušky.

Druhé kolo je určeno:

  • uchazečům – studentům bakalářského studia na FaVU VUT, kteří byli v ateliérové části státní bakalářské zkoušky hodnoceni stupni D nebo E;
  • uchazečům, kteří v bakalářském stupni studia nestudovali na FaVU VUT, nebo nepokračovali v návazném studiu bezprostředně.

Podmínkou přijetí ke studiu na FaVU VUT je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Cizí státní příslušníci, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku a obdrží informaci o přijetí, musí nejpozději v den zápisu doložit osvědčení o znalosti českého jazyka na úrovni alespoň B1.

Jak se podává přihláška a co je třeba k ní doložit

Termín pro podání přihlášek v prvním kole je od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019. Přihláška se podává elektronicky na adrese https://www.vutbr.cz/eprihlaska. Nejpozději do 5. 6. 2019 je pak nutno doručit na studijní oddělení podepsaný výtisk e-přihlášky. Podání přihlášek v prvním kole je zproštěno administrativního poplatku.

Termín pro podání přihlášek v druhém kole je od 1. 7. 2019 do 31. 7. 2019. Přihláška se podává elektronicky na adrese https://www.vutbr.cz/eprihlaska. Platbu administrativního poplatku je třeba provést nejpozději do pěti pracovních dnů od podání přihlášky, nejpozději však 31. 7. 2019. Podrobné informace k výši poplatku, způsobu jeho úhrady včetně informace o číslech účtů se zobrazí při zadávání e-přihlášky. Přihlášku je možné podat pouze do jednoho ateliéru.

Ve druhém kole je nutné spolu s přihláškou nejpozději do 31. 7. 2019 (včetně) doručit na adresu fakulty tyto dokumenty:

  • výtisk formuláře e-přihlášky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením
  • notářem nebo matrikou ověřené doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání minimálně bakalářského stupně
  • cizí státní příslušníci (s výjimkou občanů Slovenské republiky a cizinců, kteří dosáhli vysokoškolského vzdělání v České republice) nostrifikovaný doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání nejméně bakalářského stupně
  • kopii dodatku k diplomu (Diploma Supplement) s vyznačením nejvyššího absolvovaného stupně angličtiny, případně dalších jazyků, včetně vytištěné anotace kurzů, popř. mezinárodně uznávané certifikáty minimálně na úrovni B1 (TOEFL, IELTS, City and Guilds, Cambridge exams)
  • životopis (ve formátu PDF jej uchazeč/ka vloží také do elektronického formuláře přihlášky)
  • motivační dopis zahrnující tvůrčí záměr pro první semestr magisterského studia (ve formátu PDF je uchazeč/ka vloží také do elektronického formuláře přihlášky)

Uchazeči, kteří neuhradí v daném termínu a určenou formou (viz výše) administrativní poplatek nebo nedoručí požadovanou dokumentaci, nesplní základní podmínku pro zařazení do přijímacího řízení. Administrativní poplatek za chybné nebo duplicitně podané přihlášky se nevrací.

V e-přihlášce je do kolonky "Kvalifikace" třeba uvést dosažené vysokoškolské vzdělání nejméně bakalářské (což je požadavek pro přihlášku do magisterského stupně studia). Neúplné a nesprávně vyplněné přihlášky nebudou zařazeny do seznamu uchazečů o studium.

Popis přijímacího řízení – termíny a průběh jednotlivých kol

Přijímací řízení v prvním kole:
Uchazečům - studentům FaVU VUT, kteří si podají přihlášku do návazného studijního programu ( ve stanoveném termínu a se všemi náležitostmi) a ve dnech 10. - 14. 6. 2019, respektive 27. - 28. 8. 2019 obhájí bakalářskou práci s hodnocením A, B nebo C, je přijímací zkouška prominuta a následující
den po vykonání poslední části bakalářské státní zkoušky jsou automaticky převedeni do dalšího studia

Přijímací řízení v druhém kole:

Druhé kolo přijímacího řízení se koná ve dnech 10. 9. nebo 11. 9. 2019 (přesný datum pro konkrétní bude uveden v pozvánce k přijímací zkoušce) a sestává z talentové a ústní zkoušky.

Talentová zkouška spočívá v prezentaci, při které uchazeč/ka komisi představí vlastní práce nebo jejich dokumentaci. Přijímací komise v uzavřeném jednání, následujícím bezprostředně po prezentacích všech uchazečů, doporučí vybrané uchazeče k ústní zkoušce, která proběhne téhož dne v odpoledních hodinách. Na informační tabuli fakulty (nástěnka u vrátnice v budově U2) budou zveřejněny výsledky hodnocení talentové zkoušky a seznam uchazečů, postupujících k ústní zkoušce do 14:00 hod.

Ústní zkouška sestává z pohovoru odvíjejícím se od motivačního dopisu, respektive tvůrčího záměru pro první semestr magisterského studia. Pozornost je věnována především schopnosti přesvědčivě artikulovat vlastní tvůrčí záměr a orientaci ve zvolené problematice. Po skončení pohovorů všech uchazečů, kteří se byli pozváni k ústní zkoušce, vybere přijímací komise v uzavřeném jednání vhodné uchazeče a doporučí je děkanovi k přijetí.

Zohlednění specifických potřeb uchazečů o studium

Uchazeči o studium mají možnost požádat VUT o zohlednění specifických potřeb při přijímací zkoušce (adaptace průběhu přijímací zkoušky) a následně i v rámci studia, a to vyplněním příslušné části elektronické přihlášky ke studiu týkající se specifických potřeb (zdravotní postižení, duševní onemocnění, chronické somatické onemocnění, specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra a narušené komunikační schopnosti apod.). Vyřízením těchto žádostí a zpracováním návrhu adaptace se zabývá Poradenské centrum VUT Alfons.

Více informací naleznete zde: http://alfons.vutbr.cz/sluzby-centra/uchazeci/

Kontakt studijního oddělení


Údolní 53, Brno
Místnost č.321

 

Studijní oddělení

1. a 2. ročník bakalářského studia, magisterské studium, přijímací řízení do bakalářského a magisterského studia

krizova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6806

 

3. a 4. ročník bakalářského studia
janeckova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6803

 

Zahraniční oddělení
ergensova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6804


 

Úřední hodiny

Po
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

St
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

Čt
10:00 - 12:00