Vyhledávání

Získej titul
BcA.MgA.PhD

Rok 2017 / Modernizace počítačové učebny FAVU

Projekt financovaný z Fondu vzdělávací politiky MŠMT

Projekt byl na FAVU realizován v zimním semestru Akademického roku 2017/2018. Primárním cílem bylo vybavení celofakultní počítačové učebny moderní výpočetní technikou, která slouží nejen k semestrální výuce provozované kabinety a ateliéry, ale zejména k rozšíření možností praktické tvůrčí umělecké činnosti studentů FAVU. Výstupem projektu souvisejícím s plněním cílů byla modernizace a zkvalitnění technického zázemí počítačové laboratoře. Možnost využít nově vybavené počítačové pracoviště pro výuku výrazně zvýšila standardy kvality a umožnila extenzi výuky vedoucí k efektivnějšímu rozvoji individuální tvůrčí činnosti.

Nově zřízené centralizované pracoviště poskytuje zázemí pro výuku předmětů tvořících společný základ pro všechny studenty fakulty, stejně jako prostor pro realizaci specializovaných výukových cyklů zaměřených na práci s pokročilými technologiemi v oblasti, videa, multimédií, počítačové animace, herního vývojářství a produktového a grafického designu.

V zimním semestru 2017/18 byla do prostor počítačové učebny situována pravidelná výuka zajišťovaná Kabinetem audiovizuálních technologií, centralizovaným pracovištěm FAVU.

Nad rámec běžné výuky byla všem studentům fakulty nabídnuta série workshopů zaměřených na práci s digitálními médii, animaci, využití digitálních technologií v galerijním provozu, kreativní programování, zvukový a světelný design a 3D technologie. Pro studenty ateliérů grafického designu byla díky projektu v zimním semestru akademického roku zorganizována série externích přednášek a workshopů se zaměřením na oblast grafického designu, využití multimediálních technologií v umělecké tvorbě a specifika vizuální komunikace v prostředí online médií.

Projekt „Modernizace počítačové učebny FAVU“ úspěšně naplnil všechny stanovené cíle.

Díky realizaci projektu se podařilo na Fakultě výtvarných umění vytvořit kvalitní zázemí pro výuku uměleckých disciplín vázaných na využití moderní výpočetní techniky, jako jsou nová a digitální média, multimédia, produktový a grafický design, herní design a light a sound design. Významně se rozšířily především možnosti realizace samostatných uměleckých projektů a rozvoje tvůrčí činnosti, ke které je jim nyní FAVU schopna poskytnout vysoce sofistikované zázemí. Realizace projektu přispěla k většímu provázání výuky s praxí, a zvýšila šance studentů školy na uplatnění v oblasti kulturních a kreativních průmyslů.


Publikováno: 26.01.2018 13:33

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/tvurci-cinnost/projekty/aktualni-projekty/f37580/d165168

Oddělení produkce, projektová manažerka


simkova x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53 Brno
(+420) 541 14 6828

budova U2, místnost 313
(+420) 774 975 840

 

Konzultace po předchozí domluvě.