Vyhledávání

Rybářská 125/13/15
125/13/15

Rok 2016 / Příprava adaptace VŠ na potřeby kulturních a kreativních průmyslů

Projekt realizován v roce 2017

Koordinátor projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Počet zapojených škol: 14

Koordinátor za VUT: Fakulta výtvarných umění

Spolupráce: Fakulta architektury, Fakulta strojního inženýrství - Ústav konstruování, Fakulta stavební - Ústav architektury

Zaměření projektu: Zmapování potenciálu jednotlivých VŠ přispívat k rozvoji  Kulturních a kreativních průmyslů. Screaning studijních plánů VŠ a vytvoření "Kreativní mapy" předmětů zaměřených na oblast KKP. Příprava adaptace vysokých škol na potřeby KKP.   .

Hlavní cíl projektu: Větší uplatnitelnost absolventů ve sféře KKP.

"Kreativní mapa na VUT"

Na Vysokém učení technickém v Brně bylo provedeno mapování potenciálu předmětů z hlediska Kreativních a kulturních průmyslů na pěti fakultách (Fakulta architektury, Fakulta výtvarných umění, Fakulta strojního inženýrství, Fakulta stavební a Fakulta informatiky). Do kreativní mapy bylo zařazeno celkem 80 předmětů s vazbou na oblast KKP.

Největší podíl předmětů s vazbou na Kreativní a kulturní průmysly má ve svém kurikulu Fakulta architektury a Fakulta výtvarných umění.

Na Fakultě architektury zahrnuje „Kreativní mapa“ 36 předmětů vyučovaných na sedmi ústavech fakulty (Ústav prostorové tvorby, Ústav teorie, Ústav navrhování, Ústav urbanismu, Ústav památkové péče, Ústav zobrazování, Ústav obnovy památek) a ve Výpočetním centru.

Na Fakultě výtvarných umění bylo do „Kreativní mapy“ zařazeno 21 předmětů. Vzhledem k tomu, že se jedná o fakultu realizující umělecký vzdělávací program, kde se na KKP váže většina předmětů, nebyly do „Kreativní mapy“ zařazovány jednotlivé ateliérové předměty, ale byla provedena oborová analýza. Ve výčtu předmětů jsou zařazeny souhrnné informace týkající se tří studijních oborů: Intermediální a digitální tvorba, Výtvarná tvorba a Design. „Kreativní mapu“ FaVU VUT doplňuje soupis specializovaných předmětů vyučovaných centrálními pracovišti jako je Kabinet audiovizuálních technologií, Kabinet informačních technologií, či Katedra teorií a dějin umění.

Portfolio předmětů s vazbou na KKP na Vysokém učení technickém v Brně dále zahrnuje předměty vyučované na v rámci oboru Průmyslového designu na Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství (11 předmětů). „Kreativní mapu“ doplňují tři předměty vyučované na Ústavu počítačové grafiky a multimédií Fakulty informačních technologií a jeden předmět vyučovaný na Ústavu architektury Fakulty stavební.

Doporučení

V případě naprosté většiny předmětů vyučovaných na VUT v Brně, které byly zařazeny do „Kreativní mapy“ je pro jejich rozvoj žádoucí posílit těsnější propojení s praxí. Toto doporučení se týká jak uměleckých disciplín vyučovaných na FaVU, tak architektonické tvorby, stejně jako předmětů vyučovaných na technických fakultách. Studenti by měli mít v průběhu studia možnost ověřit si získané teoretické znalosti formou odborných stáží a praxí v kreativních firmách. Stejně důležité, je vytvořit podmínky pro působení renomovaných odborníků z praxe přímo na jednotlivých fakultách, které je možné realizovat jak ve formě workshopů a jednotlivých přednášek, tak ve formě dlouhodobějšího angažmá (např. zřízením ateliéru hostujícího pedagoga).

Kreativní kolokvium

Fakulta výtvarných umění - 7. prosince 2016

Součástí realizovaného projektu bylo kolokvium za účasti přednášenících a hostů z partnerských VŠ (UPOL, UTB), veřejných institucí (Institut umění, Kancelář strategie města Brna) a firem z oblasti KKP (The Distillery, Tvarůžek Design).

Téma kolokvia:

Co to je kulturní a kreativní průmysl?
Jak kulturní a kreativní průmysl přispívá k rozvoji měst?
Připravují vysoké školy dostatečně studenty na potřeby kulturních a kreativních průmyslů?

normální zobrazení:

normální zobrazení:

 

normální zobrazení:

normální zobrazení:

Informace o mapování kulturních a kreativních odvětvích v Brně najdete zde:www.kreativnibrno.cz/kreativni-odvetvi-brno/


Publikováno: 24.01.2017 10:20

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/tvurci-cinnost/projekty/aktualni-projekty/f37580/d133867

Oddělení produkce, projektová manažerka


simkova x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53 Brno
(+420) 541 14 6828

budova U2, místnost 313
(+420) 774 975 840

 

Konzultace po předchozí domluvě.