Vyhledávání

Počet doktorandů pro akademický rok 2014/2015
16 doktorandů

Zahraniční oddělení

Studijní pobyty a praktické stáže v rámci evropského vzdělávacího programu ERASMUS+

Studijní pobyt ERASMUS+

Studijní pobyty jsou na FaVU jednosemestrální s případnou možností prodloužení dle pravidel programu ERASMUS+. Studijní pobyt v rámci tohoto programu znamená, že partnerská škola po Vás nebude vyžadovat školné a program Vám prostřednictvím VUT poskytne finanční podporu, která částečně pokryje Vaše výdaje. Nabídku zahraničních škol naleznete na webu FaVU - Partnerské školy.

Fakultní přihlášku ERASMUS+ odevzdáváte na období a v termínu uváděných ve výzvě na úvodní straně webu FaVU v Aktualitách a na nástěnkách fakulty.

Doktorandi podávají přihlášku formou Žádosti schválené školitelem a předsedou oborové rady a přikládají také projekt zahraničního studia (absolvování kurzů hostitelské školy nebo práce na projektu) a příslib partnerské školy, která má PhD program. Studentům posledního ročníku bakalářského a magisterského studia jsou stáže povolovány pouze v zimním semestru.

Informace o fungování programu ERASMUS+ na VUT naleznete na webových stránkách VUT v Brně a na webu FaVU.

Student si ze zahraničního studijního pobytu musí přivést minimálně 18 kreditů a v daném semestru nevykonává na FaVU klauzurní zkoušku.

Podmínky realizace studentských mobilit v rámci programu ERASMUS+  na FaVU VUT v Brně

1) musí být uzavřena platná interinstitucionální smlouva s partnerskou univerzitou - viz Partnerské školy
2) mobility se může zúčastnit student zapsaný ke studiu na FaVU
3) student musí mít ukončený 1. ročník vysokoškolského studia (v 1. ročníku magisterského navazujícího studia je tedy možné vycestovat)
4) student musí projít fakultním výběrovým řízením, ve kterém bude vybrán na příslušnou školu výběrovou komisí
5) studijní pobyt v zahraničí je součástí studia na FaVU a neměl by vést k prodloužení studia
6) FaVU musí dát studentovi písemný souhlas s programem studia v zahraničí v tzv. Learning Agreement for Studies
7) po absolvování studia vystaví přijímající instituce doklady o obsahu studia (Transcript of Records a sylaby / anotace kurzů) a potvrdí Confirmation of ERASMUS+ Study Period
8) po návratu student předloží zahraničnímu oddělení výše uvedené dokumenty spolu s žádostí o uznání studia
9) přijímající univerzita nesmí vybírat od studentů školné
10) grant ve formě stipendia je vybranému studentovi poskytován vysílající univerzitou, a to z prostředků EU a z prostředků MŠMT
11) vysílaný student musí zvládnout jazyk na takové úrovni, aby byl schopen se účastnit výuky na zahraniční univerzitě
12) délka trvání studijních pobytů je v rozsahu 3 - 12 měsíců na každém stupni


Praktická stáž ERASMUS+ a Absolventská praktická stáž ERASMUS+

Student si sám, popř. ve spolupráci s vedoucím ateliéru či školitelem najde instituci, kde by chtěl svoji stáž vykonávat a kde si stáž domluví.

Podrobné informace k Praktickým stážím ERASMUS+ naleznete zde.

Podrobné informace k Absolventským praktickým stážím ERASMUS+ naleznete zde.

Výběrových řízení se na oba typy praktických stáží Erasmus+ vypisuje v průběhu akademického roku více, je potřeba sledovat web FaVU, popř. je možné kontaktovat zahraniční odd. FaVU.

Obecně platí, že je potřeba doložit následující dokumenty:
- Traineeship Agreement, který je potvrzený studentem i vybranou institucí, tzn. stáž již máte dojednanou na konkrétní období
- žádost podepsanou vedoucím ateliéru, u doktorandů školitelem a předsedou oborové rady

Po návratu požádá student o uznání Praktické stáže Erasmus+ na zahraničním oddělení FaVU. K žádosti o uznání přiloží Certifikát o délce a náplni stáže.
Studentovi v bakalářském a magisterském programu bude do el. indexu zapsán kurz Pracovní stáž (30 kreditů) a v daném semestru nebude vykonávat klauzurní zkoušku (ani za ni nezíská kredity).


FREEMOVER - Stáže financované z Rozvojových programů MŠMT

Student si vybere školu či instituci a domlouvá si stáž i její náplň sám.

Výjezd studenta může mít charakter:

- studijní pobyt v rámci schváleného studijního programu

- praktické stáže v rámci schváleného studijního programu

- účasti v krátkodobých i dlouhodobých odborných kurzech

- práce na projektu (semestrálním, ročníkovém),

- práce na bakalářské, diplomové nebo disertační práci

Prostřednictvím zahraničního oddělení FaVU může student žádat o finanční podporu z Rozvojových programů MŠMT. O přidělení stipendia rozhoduje výběrová komise.

Přihlášky o finanční podporu se podávají na formuláři Žádost o finanční podporu.

Pro přihlášení doložte:

- doktorandi: vyplněnou žádost podepsanou Vaším školitelem a předsedou oborové rady

- studenti BA a MA programu: vyplněnou žádost podepsanou vaším ateliérovým vedoucím (student BA musí mít ukončený min. 1. ročník)

- motivační dopis v češtině a angličtině

- akceptační dopis z příslušné instituce

Nelze se hlásit na školy, se kterými má FaVU uzavřenou Erasmus+ smlouvu.

Společně s přihláškou/žádostí odevzdávejte OBOUSTRANNĚ vytistěný, vyplněný a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).


Několik týdnů před plánovaným odjezdem na stáž si vybraný student domluví na zahraničním odd. FaVU termín podpisu Finančí dohody. Student musí mít zřízen stipendijní účet, bez něj není vyplacení stipendia možné.

Po návratu ze stáže odevzdá student potvrzení o délce pobytu, zprávu z pobytu, případně Transcript of Records (seznam absolvovaných kurzů). V případě, že jde o práci na projektu, bude Learning Agreement a závěrečné potvrzení obsahovat název projektu. Uznání absolvovaných kurzů probíhá stejně jako u stáží Erasmus+ - viz Kurzy, ateliérové zkoušky a uznání studia v sekci Informace Erasmus+. 

Další informace maleznete na webu VUT.


Studijní pobyty poskytované na základě mezinárodních smluv

Pobyty zprostředkovává Akademická informační agentura (AIA) Domu zahraničních služeb při MŠMT ČR

Existují dvě skupiny stipendií. V případě rozpisu kvót jsou studenti vybíráni na základě konkurzů, které si organizují jednotlivé české vysoké školy. V případě výběrových řízení uchazeč o stipendium musí předložit doporučení od své mateřské školy, předvýběr studentů organizuje české ministerstvo školství, poslední slovo má však vždy zahraniční partnerská škola.

V obou případech student získá stipendium pokrývající veškeré náklady.

Individuální studijní pobyty

Studenti se mohou ucházet o stipendia vypisovaná zahraničními univerzitami, studovat v zahraničí na vlastní náklady, ucházet se o podporu nadací a sponzorů aj. Aktuální nabídka zahraničních stáží a nadací viz také webové stránky VUT, oddělení mobilitních programů, odkaz Další programy a stáže. Možnost krátkodobých studijních pobytů a také příležitosti ke zlepšení jazykových a komunikačních schopností poskytuje organizace BEST sdružující studenty evropských technických univerzit - viz http://www.acsa.vutbr.cz/best/ . Existuje také možnost žádat o podporu v rámci programu Finančních mechanismů EHP/ Norska – Fond pro podporu spolupráce škol. Veškeré informace o něm naleznete na internetových stránkách Národní agentury www.naep.cz .

Další užitečné internetové odkazy:

http://www.vutbr.cz/studium/studium-a-staze-v-zahranici

www.braintrack.com

www.eurodesk.cz

www.studyabroad.com

www.fulbright.cz

www.icm.cz

Kontakt zahraniční oddělení


Údolní 53, Brno

U2, Místnost č.321
(+420) 541 14 6804

 

ergensova x ffa.vutbr.cz

 

Úřední hodiny

Po
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

St
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

Čt
10:00 - 12:00