Vyhledávání

Kód studijního oboru Průmyslový design
KKOV 8206R043

Organizace modulu „Cyklus přednášek doktorandů“, zimní semestr 2015/2016

Informace pro zapsané magistry FaVU

V zimním semestru 2015/2016 se uskuteční 6 přednášek/seminářů externích doktorandů (viz odkaz níže) ve čtrnáctidenním cyklu. Vyžadována je účast na pěti přednáškách v zimním semestru. Bez uvedené docházky nelze zápočet z předmětu udělit.

Termíny přednášek a bližší informace: http://www.ffa.vutbr.cz/f26745/d105357

Filip Cenek
András Cséfalvay (VŠVU)

Datum: čtvrtek 1. 10. 2015, 18:00, Údolní 19, místnost 201

Název: Argumentovať bez dôkazov v diskurze dominovaným vedeckým materializmom.

Anotace: Prešiel som oblúkom premien v mojom slovníku za posledné roky, ktoré rozšírili moje podozrenie: rozmýšľať o svete v protikladoch objektivity a subjektivity, reálneho a fiktívneho, spoločnosti a prírody síce posilňuje hlas niektorých entít na našej planéte, zároveň odopiera hlas iným, kedže predurčujú istý pohľad. Zarážala ma nerovnováha. V mojej doktorskej práci som sa venoval takým spôsobom uvažovania a rozprávania, ktoré by navrátili rovnováhu, umožnili rôzne prístupy, a v neposlednom rade snažil pomenovať miesto - úlohu pre umenie. Súčasťou môjho snaženia je videoopera New Horizons II,vedecko-fantastický príbeh, imaginárna správa o hraniciach našej planetárnej sústavy, o vzťahu rozumu a predstavách konca.Isabela Grosseová (AVU)

Datum: čtvrtek 15. 10. 2015, 18:00, Údolní 19, místnost 201

Název: Gravitace umělecké kompetence. (Neplánované splynutí umění a života: Práce s uměleckou kompetencí tam kde není obvyklá.)

Anotace: Umělecké vysoké školy absolvuje velké množství umělců (počet MBA, MFA a uměleckých PhD roste), kteří svoji kompetenci a své vize vloží do jiných aktivit. Umělecká kompetence se v tomto případě neztratí, jen je méně viditelná protože neoperuje na schématu běžném pro klasickou prezentaci umění, a stojí mimo zaběhnutá hodnotová měřítka. Moje práce si klade za cíl prostudovat, prodiskutovat a prohloubit povědomí o kapacitě umělecké práce a jejím vlivu na neumělecké prostředí. Ptám se tedy: Jakým způsobem se potenciál umělce uplatňuje v jiných profesích a oborech? Je možné popsat tento vliv samostatně a vidět ho jako podíl na tom, jak funguje naše společnost? O jaký potenciál tedy jde, pakliže bychom se naučili ho vědomě používat?Miroslav Hašek (UJEP)

Datum: čtvrtek 29. 10. 2015, 18:00, Údolní 19, místnost 201

Název: Narativní tendence v současném umění.

Anotace: Disertační práce se zabývá proměnou současné vizuální kultury se zřetelem k narativní složce uměleckého díla. Všímá si vlivu současných médií a digitálních technologií na výtvarné umění i vizuální gramotnost obecně. Práce reflektuje způsoby vyprávění příběhu v různých oblastech výtvarného umění (malba, fotografie, film a video). Teoretické poznatky pak slouží jako východiska pro realizaci vlastního uměleckého projektu.Milan Mikuláštík (AVU)

Datum: čtvrtek 12. 11. 2015, 18:00, Údolní 19, místnost 201

Název: Institucionální kritika.

Anotace: Přednáška (jako i téma dizertační práce) se věnuje kritickému nahlížení podmínek existence uměleckého díla. Autor se k tématu vyjádřuje z pozice umělce a současně z pozice kurátora.Sláva Sobotovičová (VŠUP)

Datum: čtvrtek 26. 11. 2015, 18:00, Údolní 19, místnost 201

Název: Autorský hlas.

Anotace: Přednáška se zabývá použitím lidského hlasu v audiovizuálním díle. Zaměřuje se na hlasový projev v roli dominanty díla, který může čerpat z performance, literatury nebo forem osobních manifestů a kterým autor či autorka odkrývá svoji pozici a identitu i v případech, kdy výpověď sestavuje z recyklovaných informací.Václav Kopecký (VŠUP)

Datum: čtvrtek 10. 12. 2015, 18:00, Údolní 19, místnost 201

Název: Znaky součinnosti – vnitřní kontext fotografie.

Anotace: Zásadní úlohu v projektu sehrává analogová fotografie. Soustředím se na fotografii v její materiální specifičnosti a na její formální a významové proměny. Obsahem fotografie se nestavá pouze vnější kontext, ale význam se vyvíjí z vnitřních vztahů. Fotografie uvnitř obrazu.
Podpořeno interním grantem FaVU („Profilace a inovace studijních programů na úrovni kurzů“). Koordinace předmětu: Cenek, Hládeková. Moderují: Hládeková, Bačíková.  


Publikováno: 21.09.2015 10:27

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/studium/studijni-oddeleni/informace/f26017/d105465

Kontakt studijního oddělení


Údolní 53, Brno
Místnost č.321

 

Studijní oddělení

1. a 2. ročník bakalářského studia, magisterské studium, přijímací řízení do bakalářského a magisterského studia

krizova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6806

 

3. a 4. ročník bakalářského studia, doktorské studium, přijímací řízení do doktorského studia
janeckova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6803

 

Zahraniční oddělení
ergensova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6804


 

Úřední hodiny

Po
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

St
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

Čt
10:00 - 12:00