Vyhledávání

Celkový počet studentů pro akademický rok 2014/2015
257 studentů

Studijní program

Výtvarná umění


Zkratka: VUDK3
Typ studia: doktorský
Fakulta: Fakulta výtvarných umění
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Ph.D.
Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Výtvarná umění"
Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí cyklus)
Akreditace od: 22.5.2006
Akreditace do: 31.10.2020
Specifické požadavky na přijetí:
Pouze na dostudování.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:
Smyslem doktorského studijního oboru je umožnit vysoce specializované umělecké a vědecké vzdělání absolventům FAVU (a dalších uměleckých vysokých škol a fakult), ale také absolventům neuměleckých oborů zaměřujících se na problematiku provozu současného umění v jeho různých aspektech (kurátorství, galerijní provoz, kulturní management, umělecká kritika a historie současného umění). Tato vysoká míra specializace přijímaných uchazečů předpokládá, že studium je výrazně individualizované – školitelé a odborní konzultanti pomáhají studentům především zpětnou vazbou a směrováním k žádoucím problematikám, zdrojům, institucím a lidem –, a přesto obsahuje základ tvořený předměty, jejichž absolvování je povinné pro všechny studenty v programu. Zatímco absolventi uměleckých oborů jsou takto vedeni k dalšímu prohloubení znalostí z oblastí teorie umění nebo současného umění, absolventi neuměleckých oborů naopak získávají hlubší vhled do problematiky uměleckého výzkumu, respektive aktuální umělecké praxe. Určujícím rysem doktorského studia na FAVU je silný důraz na dialog a sdílení poznatků a zkušeností mezi doktorskými studenty s odlišnou dosavadní profilací. Prostor pro tento dialog představují společné semináře a kolokvia, kde studenti prezentují rozpracované disertační práce a s nimi spojený výzkum, tvůrčí a pedagogickou činnost. Společná diskuse zúčastněných studentů je příležitostí pro pojmenování mezioborových přesahů a obecnějších souvislostí, specifik různých metod výzkumu, společenských a kulturních souvislostí současného umění nebo implikací výzkumu umění(m) pro pedagogické působení v umělecké oblasti.
Klíčové výsledky učení:
Cílem doktorského studia na FAVU je přispívat k rozvoji současného výtvarného umění jako kulturně a společensky významné oblasti jednání a vědění. Doktorské studium je jedinečným prostorem pro kultivaci individuálních, nicméně diskursivně zakotvených postojů. Doktorské studium je tak především prostorem svobody rozvíjet vlastní dispozice v dialogu s inspirativními kolegy a konzultanty, ale i studenty nižších stupňů studia, s nimiž doktorandi přichází do kontaktu v rámci vlastní pedagogické praxe. Důležitým cílem doktorského studijního programu je rovněž příprava budoucích pedagogů vysokých uměleckých škol. V průběhu studia je proto kladen důraz na pedagogickou praxi, která může mít podobu pedagogické asistence školiteli, včetně asistence u vedení či oponování prací, ale může rovněž spočívat ve vedení samostatných přednášek a seminářů (ideálně obsahově spojených se zaměřením doktorského studia).
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi doktorského studijního oboru „Výtvarná umění a umělecký provoz“ jsou výraznými osobnostmi světa umění (umělkyně, kritici, historičky či teoretici umění, kurátorky a kulturní producenti atp.). To, že mohli během svého studia propojovat metody vědecké práce a tvůrčí, k uměleckému artefaktu nebo výstavnímu projektu orientované praxe, jim dává ty nejlepší předpoklady k uplatnění jak v provozu současného umění, tak v akademickém prostředí.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Nejsou.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce
Forma studia: kombinované studium
Garant programu: doc. MgA. Filip Cenek
Koordinátor ECTS: PhDr. Pavel Ondračka
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
2VUUP_DK3Výtvarná umění a umělecký provoz 06060
3VUUP_DK3Výtvarná umění a umělecký provoz 03030?