Vyhledávání

Počet ateliérů
16

Studijní program

Výtvarná umění


Zkratka: -
Typ studia: bakalářský
Fakulta: Fakulta výtvarných umění
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: BcA.
Udělovaná kvalifikace: BcA. v oblasti "Výtvarná umění"
Úroveň kvalifikace: bakalářský (první cyklus)
Akreditace od: 1.12.2015
Akreditace do: 1.11.2023
Specifické požadavky na přijetí:
Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání a prokázání dostatečného talentu a vědomostí při přijímacích zkouškách.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:
Bakalář je vybaven na základě povinných zkoušek a seminářů sumou vědomostí a schopností samostatně vyhledávat a zpracovávat informace, týkající se jeho oboru. Je schopen analyzovat dané jevy a zahrnout je do historických a kulturních souvislostí. V ateliérové práci se bakalář učí teoretickým i praktickým základům svého oboru tak, aby byl schopen na jejich základě samostatně nebo v týmu pracovat ve svém oboru, případně kvalifikovaně rozhodovat nebo je v pedagogické činnosti předávat. Bakalář je vybaven všeobecnými znalostmi z historie a teorie umění a dalších souvisejících oborů a znalostmi potřebnými pro jeho specifickou ateliérovou práci. Je schopen si další informace cílevědomě vyhledávat a pracovat s nimi. Bakalář získává praktické zkušenosti především v ateliérové práci, případně v akcích pořádaných ateliérem, má možnost získávat zkušenosti při stážích v rámci fakulty. Účastní se stáží na školách v zahraničí i v České republice. V průběhu studia bakalář absolvuje dva roky výuky anglického jazyka, ukončené zkouškou na úrovni B1 - středně pokročilá. Znalost angličtiny na začátečnické úrovni je velkou výhodou, pokud jí student/ka nedisponuje, může se za dotovanou cenu zapsat na jazykovou výuku poskytovanou FAST VUT nebo si jazykové znalosti doplnit jinak - kurzy na FaVU jsou otevírány až od mírně pokročilé úrovně. Státní zkouška sestává ze dvou částí. Jako Vysokoškolská kvalifikační práce se předkládá k obhajobě umělecké nebo designové dílo. Teoretická část (ústní zkouška z dějin umění) prověřuje vědomosti a schopnost s nimi synteticky pracovat. V prvních dvou semestrech se studenti seznamují s prostředím fakulty a zvažují možnosti využití jejího potenciálu. Seznamují se zároveň se základy studia v ateliérech, ateliérových předmětech i teoriích. V následujících čtyřech semestrech studenti plní úkoly zadávané v praktickém, ateliérovém i teoretickém studiu. V posledních dvou semestrech se studenti připravují na státní závěrečnou zkoušku z dějin umění a realizují Vysokoškolskou kvalifikační práci.
Klíčové výsledky učení:
Bakalář je vybaven všeobecnými znalostmi z historie a teorie umění a dalších souvisejících oborů a znalostmi potřebnými pro jeho specifickou ateliérovou práci. Je schopen si další informace cílevědomě vyhledávat a pracovat s nimi.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent bakalářského stupně FAVU má všeobecné vědomosti o základních jevech, osobnostech a souvislostech z dějin umění a architektury od počátků do současnosti. Kromě toho má základní znalosti z filozofie, estetiky, které si může rozvíjet v dalších humanitních oborech a je seznamován s hlubšími zákonitostmi hudby.literatury, filmu, fotografie. Dokáže informace vyhledávat a tvořivě s nimi pracovat podle potřeb své specializace. Bakalář FAVU se může uplatnit jako volný umělec, schopný splnit soukromou i veřejnou zakázku, jako organizátor kulturního provozu (kurátor, pracovník galerie), případně se uplatnit jako pedagog. Je připraven také zastávat zcela nové kreativní pozice v technologicky se rozvíjejících oborech. Absolvent bakalářského stupně FaVU je individuálně profilován v rámci oborů podle ateliérových specializací.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu na FaVU, nebo na jiné umělecké škole nebo fakultě.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška
Forma studia: prezenční studium
Garant programu: prof. akad. soch. Michal Gabriel
Koordinátor ECTS: PhDr. Pavel Ondračka
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1AGD1 (AGD1)Design (Ateliér grafického designu 1 FAVU VUT) 56460
1APD (APD)Design (Ateliér produktového designu FAVU VUT) 56460
1AGD2 (AGD2)Design (Ateliér grafického designu 2 FAVU VUT) 56460
1AFO (AFO)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie FAVU VUT) 56460
1AVI (AVI)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video FAVU VUT) 56460
1AMU (AMU)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér multimédií FAVU VUT) 60060
1AEN (AEN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu FAVU VUT) 56460
1ATD (ATD)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu FAVU VUT) 56460
1AIN (AIN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií FAVU VUT) 56460
1APE (APE)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance FAVU VUT) 56460
1AS2 (AS2)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2 FAVU VUT) 56460
1AKG (AKG)Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky FAVU VUT) 56460
1AM3 (AM3)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3 FAVU VUT) 56460
1AM1 (AM1)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1 FAVU VUT) 56460
1AM2 (AM2)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2 FAVU VUT) 56460
1AS1 (AS1)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1 FAVU VUT) 56460
2AGD1 (AGD1)Design (Ateliér grafického designu 1 FAVU VUT) 451560
2APD (APD)Design (Ateliér produktového designu FAVU VUT) 451560
2AGD2 (AGD2)Design (Ateliér grafického designu 2 FAVU VUT) 451560
2AFO (AFO)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie FAVU VUT) 451560
2AVI (AVI)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video FAVU VUT) 451560
2AMU (AMU)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér multimédií FAVU VUT) 451560
2AEN (AEN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu FAVU VUT) 451560
2ATD (ATD)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu FAVU VUT) 451560
2AIN (AIN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií FAVU VUT) 451560
2APE (APE)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance FAVU VUT) 451560
2AS2 (AS2)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2 FAVU VUT) 451560
2AKG (AKG)Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky FAVU VUT) 451560
2AM3 (AM3)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3 FAVU VUT) 451560
2AM1 (AM1)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1 FAVU VUT) 451560
2AM2 (AM2)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2 FAVU VUT) 451560
2AS1 (AS1)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1 FAVU VUT) 451560
3AGD1 (AGD1)Design (Ateliér grafického designu 1 FAVU VUT) 362460
3APD (APD)Design (Ateliér produktového designu FAVU VUT) 481260
3AGD2 (AGD2)Design (Ateliér grafického designu 2 FAVU VUT) 362460
3AFO (AFO)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie FAVU VUT) 362460
3AVI (AVI)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video FAVU VUT) 362460
3AMU (AMU)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér multimédií FAVU VUT) 362460
3AEN (AEN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu FAVU VUT) 362460
3ATD (ATD)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu FAVU VUT) 362460
3AIN (AIN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií FAVU VUT) 362460
3APE (APE)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance FAVU VUT) 362460
3AS2 (AS2)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2 FAVU VUT) 362460
3AKG (AKG)Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky FAVU VUT) 362460
3AM3 (AM3)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3 FAVU VUT) 362460
3AM1 (AM1)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1 FAVU VUT) 362460
3AM2 (AM2)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2 FAVU VUT) 362460
3AS1 (AS1)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1 FAVU VUT) 362460
4AGD1 (AGD1)Design (Ateliér grafického designu 1 FAVU VUT) 431760
4APD (APD)Design (Ateliér produktového designu FAVU VUT) 431760
4AGD2 (AGD2)Design (Ateliér grafického designu 2 FAVU VUT) 431760
4AFO (AFO)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie FAVU VUT) 431760
4AVI (AVI)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video FAVU VUT) 431760
4AMU (AMU)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér multimédií FAVU VUT) 431760
4AEN (AEN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu FAVU VUT) 431760
4ATD (ATD)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu FAVU VUT) 431760
4AIN (AIN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií FAVU VUT) 431760
4APE (APE)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance FAVU VUT) 431760
4AS2 (AS2)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2 FAVU VUT) 431760
4AKG (AKG)Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky FAVU VUT) 431760
4AM3 (AM3)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3 FAVU VUT) 431760
4AM1 (AM1)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1 FAVU VUT) 431760
4AM2 (AM2)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2 FAVU VUT) 431760
4AS1 (AS1)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1 FAVU VUT) 431760