Vyhledávání

Telefon FaVU
541 14 6850

Detail předmětu

Cyklus přednášek doktorandů 1

Kód předmětu: FAVU-CPD-Z
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Zvýšení kompetencí studentů v oblasti aktuálního uměleckého dění i v teoretických a metodologických přístupech. Nahlédnutí do procesu vzniku disertačních prací v oblasti výtvarného umění.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Nejsou.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Komponovaný blok přednášek a seminárních vstupů, v nichž se vystřídá několik studentů a absolventů doktoského studijního programu P8206 (Výtvarná umění) z FAVU i mimo ni. Předmět je aktivním prostorem pro pedagogickou praxi doktorandů fakulty a obsahově navazuje na obsah a jednotlivá dílčí témata jejich studia. Přednášejícími mohou být rovněž doktorandi z jiných vysokých škol s výtvarným programem. Příklad semestru viz http://www.ffa.vutbr.cz/f26745/d105357.
Doporučená nebo povinná literatura:
Literatura z oblasti disertačních projektů přednášejících.
Filipová Marta, Možnosti vizuálních studií, 2008, Barrister & Principal
Korecký David, Médium kurátor, 2009, Agite/Fra
Alberto Alexander, Buchman Sabeth: Art After Conceptual Art, 2006, The MIT Press
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány ve Studijním a zkušebním řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet: nutná minimálně 70% docházka.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Osnova (seznam přednášejících a jejich témat) bude zveřejněna na webových stránkách fakulty a bude s předstihem 10 dní rozesílána prostřednictvím VUT zprávy zaregistrovaným studentům.
Cíl:
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům možnost přímé konfrontace s aktuálními tématy výtvarného umění sledovanými prizmatem aktivních tvůrčích strategií, stejně jako seznámení s tvorbou současných českých i zahraničních umělců.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
K získání zápočtu je nutná minimálně 70% docházka.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 13 hod., povinná
Vyučující / Lektor: MgA. Jozef Mrva
Seminář: 13 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Filip Cenek

Zařazení předmětu ve studijních programech