Vyhledávání

Založení FaVU
1. ledna 1993

Detail předmětu

Angličtina B2 (letní)

Kód předmětu: FAVU-2UPPV-M-L
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 1
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti, kteří úspěšně zvládnou kurz, dosáhnout úrovně B2 - C1; vylepší si dovednosti psaní akademických textů, vylepší si dovednosti kritického myšlení demonstrovaného na konkréních materiálech - ať už na soudobé beletrii či textech z oblasti filosofie či sociologie umění. Budou připraveni na výuku teorie umění vedenou v angličtině.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Doporučuje se absolvovat English Upper-Intermediate nižší 1, 2 a English Upper-Intermediate vyšší 1, ale není podmínkou. Prerekvizitou je soudnost studenta ohledně zvládnutí kurzu. Úroveň je možno konzultovat s vyučující kurzu B. Lungovou.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Tento kurz navazuje na English Upper-Intermediate nižžší 1 a 2, kde se studenti učili gramatiku, slovní zásobu a zdokonalovali poslechové, čtecí a konverzační dovednosti na základě knížky New English File Upper-Intemediate. V letním semestru probereme lekce 6 a 7.
Doporučená nebo povinná literatura:
Life Upper-Intermediate, Stephenson Helen et Life Upper-Intermediate, Stephenson Helen et al. (EN)
Squarzonni, Phillip. Climate Changed: A personal Journey Through Science (a Graphic Novel) (EN)
Harvey, David. Abstract from Concrete. (EN)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Jeden - tři psané texty (eseje, projektové přihlášky nebo jiné žánry spjaté volně či těsněji s uměním) během semestru včetně případných oprav zadaných pedagogem - bez hodnocení.
Dílčí testy na slovíčka, gramatiku či zadané čtení.
Pro získání zápočtu je třeba mít průměr ze všech dílčích testů 70%, splněnou povinnou docházku a splněny všechny úkoly zadané v průběhu semestru - písemné i ústní (prezentace).
Závěrečný test na úrovni B2 - testuje se poslech, porozumnění textu, gramatika + slovní zásoba, krátký psaný útvar - pro zíkání známky je potřeba min. 50% a více.
Kdo neodevzdá písemné úkoly zadávané během semestru, nebude mít nárok na hodnocení, byť by složil závěrečný test.
Student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny.
Jazyk výuky:
angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
English Fille Upper-Intermediate units 6 a 7 a vybrané akademické texty, převzaté z profesionálních časopisů o umění či uměnovědné literatury.
Cíl:
Kontinuální budování slovní zásoby, odvedností ve čtení, psaní a mluveném projevu, upřesňování gramatických problémů, vylepšování schopnosti pracovat s akademickými texty, příprava na závěrečný všeobecný test v letním semestru na úrovni B2, odpovídajícímu zhruba FCE.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Povoleny jsou dvě absence za semestr.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Mgr. et MgA. Barbora Lungová

Zařazení předmětu ve studijních programech