Vyhledávání

Počet ateliérů
16

Detail předmětu

Angličtina B2 (zimní)

Kód předmětu: FAVU-2UPPV-M-Z
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti si vylepší stylistické dovednosti při psaní ať už krátkých akademických útvarů či textů spjatých s uměleckou praxí (recenze, tisková zpráva, atd). Budou se zdokonalovat v četbě anglicky psané beletrie i akademických textů a jejich kritické reflexi a´t už v mluvené nebo psané angličtině.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Student buď musí: mít absolvovaný aspoň jeden semestr English Upper-Intermediate Lower, napsat rozřazovací test nad 110 bodů, nebo absolvovat krátký pohovor s garantkou kurzu B. Lungovou.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Tento kurz navazuje na English Upper-Intermediate nižžší 1 a 2, kde se studenti učili gramatiku, slovní zásobu a zdokonalovali poslechové, čtecí a konverzační dovednosti na základě knížky New English File Upper-Intemediate. V zimním semestru probereme lekce 4a,c a celou lekci 5.
Doporučená nebo povinná literatura:
Life Upper-Intermediate, Stephenson Helen et al (EN)
Dick, Phillip, K. Ubik. (EN)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Jeden - tři psané texty (eseje, projektové přihlášky nebo jiné žánry spjaté volně či těsněji s uměním) během semestru včetně případných oprav zadaných pedagogem - bez hodnocení.
Dílčí testy na slovíčka, gramatiku či zadané čtení.
Pro získání zápočtu je třeba mít průměr ze všech dílčích testů 70%, splněnou povinnou docházku a splněny všechny úkoly zadané v průběhu semestru - písemné i ústní (prezentace).
Závěrečný test na gramatiku z probraných lekcí a zadaného čtení - pro zíkání známky je potřeba min. 50% a více.
Kdo neodevzdá písemné úkoly zadávané během semestru, nebude mít nárok na hodnocení, byť by složil závěrečný test.
Student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny.
Jazyk výuky:
angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
English Fille Upper-Intermediate units 4a, 4c, 5a - c a vybrané akademické texty, převzaté z profesionálních časopisů o umění či uměnovědné literatury.
Cíl:
Kontinuální budování slovní zásoby, odvedností ve čtení, psaní a mluveném projevu, upřesňování gramatických problémů, vylepšování schopnosti pracovat s akademickými texty, příprava na závěrečný všeobecný test v letním semestru na úrovni B2, odpovídajícímu zhruba FCE.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Povoleny jsou dvě absence za semestr.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Mgr. et MgA. Barbora Lungová

Zařazení předmětu ve studijních programech