Vyhledávání

Rybářská 125/13/15
125/13/15

Detail předmětu

Seminář ke státní závěrečné zkoušce

Kód předmětu: FAVU-SSZZ
Akademický rok: 2016/2017
Typ předmětu: povinný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 2
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti získají hlubší orientaci v individuálně zvolené tematické oblasti. Při zpracovávání seminární práce posílí své kompetence v oblasti psaní odborného textu, které budou moci později využít při práci na textové části diplomové práce.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Zápočet z kurzu Cyklus přednášek ke státní závěrečné zkoušce I. nebo Cyklus přednášek ke státní závěrečné zkoušce II.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Seminář ke SZZ je založen na konzultacích a individuálním zpracování seminární práce, tematicky vázané na jeden z okruhů k magisterské SZZ. Na základě konzultací s pedagogem studenti formulují specifické zadání seminární práce, volbu vhodné literatury a metodický přístup ke zvolenému zadání.
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT .
Způsob a kritéria hodnocení:
Předmět je ukončen zápočtem uděleným na základě odevzdané a vedoucím schválené seminární práce.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. Volba specifického zadání v rámci širokého státnicového okruhu. Volba zadání vzejde z individuálních konzultací mezi studenty a garanty jednotlivých státnicových okruhů, kteří jsou zároveň vedoucí seminárních prací. Zadání by mělo vycházet vstříc individuálním preferencím studenta - zpracováním seminární prací tak student rozšiřuje svou orientaci v problematice, která jej zajímá.
2. Vyhledávání zdrojů, rešerše, případný výzkum potřebný ke zpracování seminární práce.
3. Průběžné konzultování práce.
4. Napsání a odevzdání seminární práce.
Cíl:
Cílem kurzu je prohloubení schopnosti samostatné práce se zdroji a získání hlubší orientace v tematickém okruhu SZZ, který si student volí v souladu s individuálním zaměřením.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
V průběhu semestru individiuální konzultace. Na konci semestru prezentace seminárních prací formou kolokvia.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 13 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech