Vyhledávání

Celkový počet studentů pro akademický rok 2014/2015
257 studentů

Detail předmětu

Teorie a umění ve 20. století I.

Kód předmětu: FAVU-TU-L
Akademický rok: 2016/2017
Typ předmětu: povinný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 1
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Absolventi kursu by měli být schopni číst a reflektovat texty aktuální kritiky a teorie umění tak, že je dokážou zařadit do patřičného metodologického proudu v teorii 20. století. Tato orientace by jim měla umožnit rozumět uvažování o umění v jeho širších filosofických, společenských, politických souvislostech.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Znalost dějin umění i obecných dějin 19. – 20. století, zkušenost s četbou aktuální výtvarné kritiky a teorie.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Cílem kurzu je zprostředkovat orientaci v klíčových pojmech a přístupech současné umělecké teorie a kritiky. V průběhu kurzu studenti budou seznámeni s dominujícími metodologickými přístupy v teorii umění 20. století. Jejich předběžný seznam tvoří: marxismus a postmarxismus, psychoanalýza, fenomenologie a hermeneutika, analytická filosofie, strukturalismus a poststrukturalismus, feminismus, postmoderna. Uvedení do každého z těchto přístupů bude zahrnovat dvě složky: 1. výklad filozofického pozadí, představení klíčových autorů a koncepcí; 2. aplikace na moderní a současné umění. Absolvent kurzů by měl umět porozumět „žargonu“ dnešních kritických a teoretických textů a být schopen je zařadit do patřičné myšlenkové tradice.
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Výuka je založena na kombinaci přednášek, zaměřených na obecné uvedení do látky, a společné četby kratších filosofických textů.
Způsob a kritéria hodnocení:
Písemná práce
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. Projekt moderny / osvícenský projekt
2. Fundující subjekt: od Descartesa k Hegelovi
3. Subjekt po Kantovi: německý idealismus – Fichte, Schelling, Hegel – pán a rab
4. Člověk, dějiny a odcizení: Hegel a Marx
5. Základní pojmy marxismu
6. Romantika
7. Kierkegaard a počátky existencialismu
8. Friedrich Nietzsche
9. Sigmund Freud a základní pojmy psychoanalýzy
Cíl:
Cílem kurzu je dopomoci studujícím k tomu, aby se stali kvalifikovanými čtenáři současné teorie (nejen) umění.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky jsou nepovinné.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Mgr. Václav Magid

Zařazení předmětu ve studijních programech