Vyhledávání

Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

Detail předmětu

O kurátorství. Teorie a praxe

Kód předmětu: FAVU-OK-L
Akademický rok: 2016/2017
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 1
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti získají přehled o historii a současné praxi kurátorství. Budou schopni identifikovat klíčové postavy kurátorství posledních padesáti let ve světovém kontextu a také české kurátorky a kurátory porevolučního období; budou znát významné výstavní projekty a výstavní formáty.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Dobrý přehled v současném umění a jeho teorii.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Kurz je rozdělen na přednáškovou a seminární část. Přednášková část kurzu představí významné kurátor(k)y (ve světě i v Česku). Dále budou představeny zásadní kurátorské projekty, výstavní formáty a pozice, jaké v nich kurátoři mohou zaujímat. Dotčeny budou rovněž otázky vztahu kurátorství a umělecké praxe, institucionalizace kurátorství a podoby kurátorství v uměleckém provozu se „sníženým rozpočtem“.
Seminární část kurzu bude založena na prezentacích vybraných českých, případně zahraničních kurátorů, v semestru proběhne také nejméně jedna exkurze na aktuální výstavy, které nabízejí prostor pro analýzu kurátorského záměru (přístupu, řešení).
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT .
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet. Prezentace vlastní koncepce kurátorského projektu.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Přednášková část:
1. Klíčové osobnosti udávající směr vývoje kurátorství po roce 1960 ve světě s důrazem na postavy kurátorů-autorů (Harald Szeeman, Lucy Lippard, Pontus Hultén, Nicolas Bourriaud, Maria Lind...).
2. Kurátorství v ČR po roce 1989: představitelé, významné kurátorské projekty.
3. Výstavní formáty (autorské výstavy, skupinové výstavy, tematické výstavy, bienále…) a role, jaké v nich kurátoři mohou zaujímat.
4. Vztah kurátorství a teorie (umění); vztah kurátorství a umělecké praxe.
5. Kurátorství v provozu se „sníženým rozpočtem“ (kurátorství v off-space galeriích, umělci-kurátoři…).
6. Institucionalizace kurátorství v kontextu vysokoškolského vzdělávání; teoretická reflexe kurátorství.

Seminární část:
Prezentace vybraných českých, případně zahraničních kurátorů.
Exkurze na vybrané výstavy, na nichž lze ilustrovat specifické strategie kurátorství.
Cíl:
Cílem výuky předmětu O kurátorství. Teorie a praxe je vytvoření přehledu o historii a současné podobě kurátorské praxe s důrazem na kreativní polohy kurátorství ("kurátor-autor"). Vedle přednáškové části kurz zahrnuje také prezentace představitelů současného kurátorství a kritické návštěvy vybraných výstav a přispívá tak k schopnosti identifikovat kurátorskou praxi jako významotvorný element ve výstavním provozu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Povinná účast na přednáškách (povoleny 3 neomluvené absence).

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 13 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.
Seminář: 13 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech