Vyhledávání

Studio digitálního sochařství a nových médií
CZ.1.07/2.2.00/28.0278, OPVK

Detail oboru

Výtvarná umění a umělecký provoz


Zkratka: VUUP_DK3
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Výtvarná umění
Fakulta: Fakulta výtvarných umění
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 25.4.2013
Akreditace do: 31.10.2020
Profil:
Smyslem doktorského studijního oboru je umožnit vysoce specializované umělecké a vědecké vzdělání absolventům FAVU (a dalších uměleckých vysokých škol a fakult), ale také absolventům neuměleckých oborů zaměřujících se na problematiku provozu současného umění v jeho různých aspektech (kurátorství, galerijní provoz, kulturní management, umělecká kritika a historie současného umění). Tato vysoká míra specializace přijímaných uchazečů předpokládá, že studium je výrazně individualizované – školitelé a odborní konzultanti pomáhají studentům především zpětnou vazbou a směrováním k žádoucím problematikám, zdrojům, institucím a lidem –, a přesto obsahuje základ tvořený předměty, jejichž absolvování je povinné pro všechny studenty v programu. Zatímco absolventi uměleckých oborů jsou takto vedeni k dalšímu prohloubení znalostí z oblastí teorie umění nebo současného umění, absolventi neuměleckých oborů naopak získávají hlubší vhled do problematiky uměleckého výzkumu, respektive aktuální umělecké praxe.
Klíčové výsledky učení:
Cílem doktorského studia na FAVU je přispívat k rozvoji současného výtvarného umění jako kulturně a společensky významné oblasti jednání a vědění. Doktorské studium je jedinečným prostorem pro kultivaci individuálních, nicméně diskursivně zakotvených postojů. Doktorské studium je tak především prostorem svobody rozvíjet vlastní dispozice v dialogu s inspirativními kolegy a konzultanty, ale i studenty nižších stupňů studia, s nimiž doktorandi přichází do kontaktu v rámci vlastní pedagogické praxe. Důležitým cílem doktorského studijního programu je rovněž příprava budoucích pedagogů vysokých uměleckých škol. V průběhu studia je proto kladen důraz na pedagogickou praxi, která může mít podobu pedagogické asistence školiteli, včetně asistence u vedení či oponování prací, ale může rovněž spočívat ve vedení samostatných přednášek a seminářů (ideálně obsahově spojených se zaměřením doktorského studia).
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi doktorského studijního oboru „Výtvarná umění a umělecký provoz“ jsou výraznými osobnostmi světa umění (umělkyně, kritici, historičky či teoretici umění, kurátorky a kulturní producenti atp.). To, že mohli během svého studia propojovat metody vědecké práce a tvůrčí, k uměleckému artefaktu nebo výstavnímu projektu orientované praxe, jim dává ty nejlepší předpoklady k uplatnění jak v provozu současného umění, tak v akademickém prostředí.
Vstupní požadavky:
Není specifikováno.
Garant oboru: doc. MgA. Filip Cenek

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-3DIKU Digitální kultura cs  0? zimní P drzk   ano
FAVU-3SDP3 Seminář k disertační práci 3 cs  0? zimní P   ano
FAVU-3STV3 Společná teoretická výuka 3 cs  0? zimní P kol   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-3DOK2 Doktorandské kolokvium 2 cs  0? letní P kol   ano
FAVU-3PODP Pojednání o tématu disertační práce cs  0? letní P   ano
FAVU-3SDP4 Seminář k disertační práci 4 cs  0? letní P   ano
FAVU-3STV4 Společná teoretická výuka 4 cs  0? letní P   ano
FAVU-3TESU Teorie současného umění cs  0? letní P drzk   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-3CIZI Cizí jazyk pro doktorské studium en, cs  0? celoroční P drzk   ano
 


Ročník 3, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-3STAZ Zahraniční studijní stáž pro doktorandy en, cs  0? celoroční P   ano