Vyhledávání

Milan Houser (7. děkan FaVU)
Milan Houser

Detail oboru

Výtvarná umění a umělecký provoz


Zkratka: VUUP_DK4
Zaměření: -
Délka studia: 4 roky
Program: Výtvarná umění
Fakulta: Fakulta výtvarných umění
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 25.7.2016
Akreditace do: 31.7.2024
Profil:
Smyslem doktorského studijního oboru je umožnit vysoce specializované umělecké a vědecké vzdělání absolventům FAVU (a dalších uměleckých vysokých škol a fakult), ale také absolventům neuměleckých oborů zaměřujících se na problematiku provozu současného umění v jeho různých aspektech (kurátorství, galerijní provoz, kulturní management, umělecká kritika a historie současného umění). Tato vysoká míra specializace přijímaných uchazečů předpokládá, že studium je výrazně individualizované – školitelé a odborní konzultanti pomáhají studentům především zpětnou vazbou a směrováním k žádoucím problematikám, zdrojům, institucím a lidem –, a přesto obsahuje základ tvořený předměty, jejichž absolvování je povinné pro všechny studenty v programu. Zatímco absolventi uměleckých oborů jsou takto vedeni k dalšímu prohloubení znalostí z oblastí teorie umění nebo současného umění, absolventi neuměleckých oborů naopak získávají hlubší vhled do problematiky uměleckého výzkumu, respektive aktuální umělecké praxe.
Klíčové výsledky učení:
Cílem doktorského studia na FAVU je přispívat k rozvoji současného výtvarného umění jako kulturně a společensky významné oblasti jednání a vědění. Doktorské studium je jedinečným prostorem pro kultivaci individuálních, nicméně diskursivně zakotvených postojů. Doktorské studium je tak především prostorem svobody rozvíjet vlastní dispozice v dialogu s inspirativními kolegy a konzultanty, ale i studenty nižších stupňů studia, s nimiž doktorandi přichází do kontaktu v rámci vlastní pedagogické praxe. Důležitým cílem doktorského studijního programu je rovněž příprava budoucích pedagogů vysokých uměleckých škol. V průběhu studia je proto kladen důraz na pedagogickou praxi, která může mít podobu pedagogické asistence školiteli, včetně asistence u vedení či oponování prací, ale může rovněž spočívat ve vedení samostatných přednášek a seminářů (ideálně obsahově spojených se zaměřením doktorského studia).
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi doktorského studijního oboru „Výtvarná umění a umělecký provoz“ jsou výraznými osobnostmi světa umění (umělkyně, kritici, historičky či teoretici umění, kurátorky a kulturní producenti atp.). To, že mohli během svého studia propojovat metody vědecké práce a tvůrčí, k uměleckému artefaktu nebo výstavnímu projektu orientované praxe, jim dává ty nejlepší předpoklady k uplatnění jak v provozu současného umění, tak v akademickém prostředí.
Vstupní požadavky:
Úspěšné ukončení magisterského studijního programu z oblasti výtvarných umění nebo magisterského studijního oboru příbuzného zaměření mezi humanitními i technickými obory (jako je např. architektura). Předložení písemného projektu budoucí disertační práce (včetně nástinu tvůrčího projektu); projekt musí obsahovat motivační úvod, jasně formulované téma práce, metody výzkumné práce a přehled relevantní odborné literatury. Úspěšné absolvování přijímacího řízení, ve kterém uchazeč prokazuje schopnost samostatné umělecké práce (na základě předloženého portfolia), respektive samostatné práce v oblasti provozu současného umění (doložená publikační, kurátorská, produkční činnost); schopnost teoreticky fundované reflexe zvoleného tématu práce; výborné vyjadřovací a formulační schopnosti; schopnost studia alespoň v jednom světovém jazyce (ověřovaná v rámci přijímacího pohovoru).
Garant oboru: doc. MgA. Filip Cenek
Vypsaná témata doktorského studijního programu:
 1. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem

  Školitel: Ambrůz Jan, prof. akad. soch.
 2. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Armutidisová Irena, doc. Mgr.
 3. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Cenek Filip, doc. MgA.
 4. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Fajnor Richard, doc. Mgr.
 5. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Gabriel Michal, prof. akad. soch.
 6. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Houser Milan, doc. MgA.
 7. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Klodová Lenka, doc. Mgr.A, Ph.D.
 8. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Korbička Pavel, doc. Mgr.
 9. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Macháček Mikuláš, doc. MgA.
 10. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Medek Tomáš, doc. Mgr.
 11. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Rais Karel, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
 12. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Rathouský Luděk, doc. MgA.
 13. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Ruller Tomáš, prof. akad. soch.
 14. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Kvíčala Petr, prof. MgA.
 15. Výtvarná umění a umělecký provoz

  Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.

  Školitel: Mikyta Svätopluk, doc. Mgr. Art.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-3MEVP Metodika vědecké práce a metody kvali... cs  0? zimní P   ano
FAVU-3SDP1 Seminář k disertační práci 1 cs  0? zimní P   ano
FAVU-3SASU Sociologické aspekty současného umění cs  0? zimní P drzk   ano
FAVU-3STV1 Společná teoretická výuka 1 cs  0? zimní P kol   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-3DOK1 Doktorandské kolokvium 1 cs  0? letní P kol   ano
FAVU-3PSSU Provozní systém současného umění cs  0? letní P drzk   ano
FAVU-3SDP2 Seminář k disertační práci 2 cs  0? letní P   ano
FAVU-3STV2 Společná teoretická výuka 2 cs  0? letní P   ano
FAVU-3VPUT Výzkumná práce uměleckou tvorbou cs  0? letní P drzk   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-3DIKU Digitální kultura cs  0? zimní P drzk   ano
FAVU-3SDP3 Seminář k disertační práci 3 cs  0? zimní P   ano
FAVU-3STV3 Společná teoretická výuka 3 cs  0? zimní P kol   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-3DOK2 Doktorandské kolokvium 2 cs  0? letní P kol   ano
FAVU-3SDP4 Seminář k disertační práci 4 cs  0? letní P   ano
FAVU-3STV4 Společná teoretická výuka 4 cs  0? letní P   ano
FAVU-3TESU Teorie současného umění cs  0? letní P drzk   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-3CIZI Cizí jazyk pro doktorské studium en, cs  0? celoroční P drzk   ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-3SDP5 Seminář k disertační práci 5 cs  0? zimní P   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-3PODP Pojednání o tématu disertační práce cs  0? letní P   ano
FAVU-3SDP6 Seminář k disertační práci 6 cs  0? letní P   ano
 


Ročník 3, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-3STAZ Zahraniční studijní stáž pro doktorandy en, cs  0? celoroční P   ano