Vyhledávání

Založení FaVU
1. ledna 1993

Detail oboru

Intermediální a digitální tvorba


Zkratka: ATD
Zaměření: Ateliér tělového designu FAVU VUT
Délka studia: 2 roky
Program: Výtvarná umění
Fakulta: Fakulta výtvarných umění
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.12.2015
Akreditace do: 1.12.2023
Profil:
Studijní obor zajišťuje sedm ateliérů: Ateliér environmentu, Ateliér intermédií, Ateliér performance, Ateliér tělového designu, Ateliér video, Ateliér multimédií a Ateliér fotografie. Ideově je obor ukotven ve dvou oblastech. Jednak jsou to neoavantgardní tendence 60. let, s nimiž se do mainstreamu současného umění dostaly do té doby okrajové tendence, jako je intermedialita, procesuální a akční charakter tvorby, místní specifičnost umění, de-skilling, dematerializace a pojetí uměleckého díla jako sémantické propozice. A potom je to vizuální kultura a s ní spojené umělecké strategie, které se ocitají v dynamickém dialogu s tvorbou „ne-uměleckých“ obrazů.

V ateliérech environmentu, intermédií, performance a tělového designu, které nejsou „mediálně specifické“ (nepředávají ucelený soubor řemeslných či technologických dovedností), jsou studenti důsledně vedeni k tomu, aby při formulování dílčích záměrů využívali volitelných kurzů, workshopů a technologických konzultací v kabinetech. V Ateliéru environmentu je rozvíjena koncepce umělecké tvorby, která vychází z požadavku na zakotvení umělecké praxe v konkrétní zkušenosti. Tvorba se zde často pohybuje na hranici (nebo zcela v intencích) uměleckého výzkumu. Ateliér intermedií je z hlediska oborové specializace nejotevřenější v celém studijním programu, studenti jsou zde podporováni k přesahům do oblastí mimo výtvarné umění, např. k hudbě a literatuře. Ateliér performance je orientován k hraniční formě výtvarného umění, jíž je tvůrčí čin v časoprostorové situaci. Akce je zde pojímána jako interdisciplinární projev osobnosti, zahrnující propojení s tradičními postupy divadelními, tanečními, hudebními a literárními. Ve vztahu akce – prostředí je kladen důraz na výtvarné výrazové formy multimediální prezentace. Ateliér tělového designu představuje v prostředí českého uměleckého školství výjimečný prostor, v němž je tělo nahlíženo jako médium a zároveň jako bojiště, na kterém se v symbolické i zcela materiální rovině odehrávají neustále boje kulturní, politické či náboženské. Ve svých výstupech ateliér směřuje často za hranice galerie – vyhledává a stimuluje dialog ve veřejném i mediálním prostoru. Ateliéry video, multimédia a fotografie každý z odlišné pozice rozvíjejí tvůrčí myšlení i dovednosti nezbytné k tvorbě (či generování) obrazů prostřednictvím digitálních médií. Tvorba v těchto dílčích specializacích je specifická tím, že galerie je sice přirozeným místem její prezentace, ale ne jediným možným. Studenti jsou vedeni k uvažování o distribučních kanálech mediálního obrazu, o sémantických a symbolických diferencích spojených s přepínáním mezi takovými prostředími, jako je galerijní prostor (white cube), kinosál (black box), tradiční masmédia (televize) nebo škála internetových platforem. Stejná pozornost jako způsobu distribuce a místu prezentace je v digitální tvorbě věnována také divákům, kteří se často stávají spolutvůrci (ve škále od jednoduchých forem interakce s pevně nastaveným programem až po komplexní participace, v nichž se naplňuje ecovská koncepce „otevřeného díla“).

Studium v oboru je spojeno s využíváním průběžně aktualizovaného technického vybavení a nezbytného softwaru. Výraznou oporou oboru je Kabinet audiovizuálních technologií. Dobrá znalost dostupných technologií a jejich vývojových předstupňů umožňuje studentům s technologiemi pracovat nejen jako s nástroji, ale také s nosiči specifické estetiky. Totéž platí pro počítačové programy určené ke generování nebo postprodukci obrazu, jejichž ovládnutí není v rámci oboru vlastním cílem, ale předpokladem autonomní umělecké tvorby.
Klíčové výsledky učení:
Absolventi magisterského stupně prohlubují kompetence v rámci své specializace v návaznosti na definování individuálního tvůrčího programu. Směřují k samostatné umělecké praxi – dovedou vytvořit původní autorské dílo nesporné umělecké kvality, veřejně prezentovatelné. Reflektují aktuální vývoj oboru, jsou schopni pregnantně artikulovat svá východiska i tvůrčí záměry.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent oboru Intermediální a digitální tvorba je výrazná osobnost s předpoklady prosadit se v oblasti provozu umění. Je zároveň vybaven kompetencemi k profesnímu uplatnění v příbuzných oborech, jako jsou např. kurátorství, výtvarná pedagogika, grafický design, komerční zpracování a postprodukce statického a dynamického digitálního obrazu aj. Absolvent oboru se dobře orientuje nejen v dějinách umění, základech estetiky a filosofie umění či aktuální kulturní produkci, ale také ve společenské a politické situaci. Jeho praxe je často zřetelně sociálně ukotvená. Ateliérový charakter studia s vysokým podílem konzultativní formy výuky vede absolventy k samostatnosti, k autonomnímu a aktivnímu přístupu.
Vstupní požadavky:
Není specifikováno.
Garant oboru: doc. MgA. Filip Cenek

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-CPZZ-I Cyklus přednášek ke státní závěrečné ... cs  2  zimní P   ano
FAVU-M1TD-Z Oborový ateliér navazující I - Tělový... cs  18  zimní P zá,zk   ano
FAVU-2U2000-Z Umění po roce 2000 cs  4  zimní P zk   ano

Volitelný
FAVU-2AINV/M-Z Angličtina B1 vyšší (zimní) en  3  zimní V zá,zk   ano
FAVU-2UPPV-M-Z Angličtina B2 (zimní) en  3  zimní V zá,zk   ano
FAVU-ACHE20 Architektura 20. století cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-2A1956 Around 1956: the Culture of the Mid F... en  4  zimní V zk   ano
FAVU-CPD-Z Cyklus přednášek doktorandů 1 cs  2  zimní V   ano
FAVU-DEDE2-Z Dějiny designu 2 - zimní cs  3  zimní V zk   ne
FAVU-2USP Umění spolupráce cs  3  zimní V zk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-CPZZ-II Cyklus přednášek ke státní závěrečné ... cs  2  letní P   ano
FAVU-M1TD-L Oborový ateliér navazující I - Tělový... cs  18  letní P zá,zk   ano
FAVU-TU-L Teorie a umění ve 20. století - letní cs  3  letní P zk   ano

Volitelný
FAVU-2AINV/M-L Angličtina B1 vyšší (letní) en  3  letní V zá,zk   ano
FAVU-2UPPV-M-L Angličtina B2 (letní) en  3  letní V zá,zk   ano
FAVU-ACP-L Art, Commerce, Power en  4  letní V zk   ne
FAVU-CPD-L Cyklus přednášek doktorandů 2 cs  2  letní V   ano
FAVU-DEDE2-L Dějiny designu 2 - letní cs  3  letní V zk   ne
FAVU-OK-L O kurátorství. Teorie a praxe cs  2  letní V   ano
FAVU-UA-L Umění – architektura cs  3  letní V zk   ano
FAVU-2U2000-L Umění po roce 2000 (seminář) cs  2  letní V   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-M2TD-Z Oborový ateliér navazující II - Tělov... cs  10  zimní P   ano
FAVU-SSZZ Seminář ke státní závěrečné zkoušce cs  5  zimní P   ano
FAVU-TU-Z Teorie a umění ve 20. století - zimní cs  3  zimní P zk   ano

Volitelný
FAVU-2UPPV-M-Z Angličtina B2 (zimní) en  3  zimní V zá,zk   ano
FAVU-2A1956 Around 1956: the Culture of the Mid F... en  4  zimní V zk   ano
FAVU-2USP Umění spolupráce cs  3  zimní V zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-DIPLMGR Diplomový seminář pro magistry – VŠKP cs  5  letní P   ano
FAVU-M2TD-L Oborový ateliér navazující II - Tělov... cs  10  letní P   ano
FAVU-SZK-P Praktická diplomová práce cs, en  20  letní P   ano

Volitelný
FAVU-2UPPV-M-L Angličtina B2 (letní) en  3  letní V zá,zk   ano