Vyhledávání

Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

Detail oboru

Intermediální a digitální tvorba


Zkratka: AEN
Zaměření: Ateliér environmentu FAVU VUT
Délka studia: 4 roky
Program: Výtvarná umění
Fakulta: Fakulta výtvarných umění
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.12.2015
Akreditace do: 1.11.2023
Profil:
Studijní obor zajišťuje sedm ateliérů: Ateliér environmentu, Ateliér intermédií, Ateliér performance, Ateliér tělového designu, Ateliér video, Ateliér multimédií a Ateliér fotografie. Ideově je obor ukotven ve dvou oblastech. Jednak jsou to neoavantgardní tendence 60. let, s nimiž se do mainstreamu současného umění dostaly do té doby okrajové tendence, jako je intermedialita, procesuální a akční charakter tvorby, místní specifičnost umění, de-skilling, dematerializace a pojetí uměleckého díla jako sémantické propozice. A potom je to vizuální kultura a s ní spojené umělecké strategie, které se ocitají v dynamickém dialogu s tvorbou „ne-uměleckých“ obrazů.

V ateliérech environmentu, intermédií, performance a tělového designu, které nejsou „mediálně specifické“ (nepředávají ucelený soubor řemeslných či technologických dovedností), jsou studenti důsledně vedeni k tomu, aby při formulování dílčích záměrů využívali volitelných kurzů, workshopů a technologických konzultací v kabinetech. V Ateliéru environmentu je rozvíjena koncepce umělecké tvorby, která vychází z požadavku na zakotvení umělecké praxe v konkrétní zkušenosti. Tvorba se zde často pohybuje na hranici (nebo zcela v intencích) uměleckého výzkumu. Ateliér intermedií je z hlediska oborové specializace nejotevřenější v celém studijním programu, studenti jsou zde podporováni k přesahům do oblastí mimo výtvarné umění, např. k hudbě a literatuře. Ateliér performance je orientován k hraniční formě výtvarného umění, jíž je tvůrčí čin v časoprostorové situaci. Akce je zde pojímána jako interdisciplinární projev osobnosti, zahrnující propojení s tradičními postupy divadelními, tanečními, hudebními a literárními. Ve vztahu akce – prostředí je kladen důraz na výtvarné výrazové formy multimediální prezentace. Ateliér tělového designu představuje v prostředí českého uměleckého školství výjimečný prostor, v němž je tělo nahlíženo jako médium a zároveň jako bojiště, na kterém se v symbolické i zcela materiální rovině odehrávají neustále boje kulturní, politické či náboženské. Ve svých výstupech ateliér směřuje často za hranice galerie – vyhledává a stimuluje dialog ve veřejném i mediálním prostoru. Ateliéry video, multimédia a fotografie každý z odlišné pozice rozvíjejí tvůrčí myšlení i dovednosti nezbytné k tvorbě (či generování) obrazů prostřednictvím digitálních médií. Tvorba v těchto dílčích specializacích je specifická tím, že galerie je sice přirozeným místem její prezentace, ale ne jediným možným. Studenti jsou vedeni k uvažování o distribučních kanálech mediálního obrazu, o sémantických a symbolických diferencích spojených s přepínáním mezi takovými prostředími, jako je galerijní prostor (white cube), kinosál (black box), tradiční masmédia (televize) nebo škála internetových platforem. Stejná pozornost jako způsobu distribuce a místu prezentace je v digitální tvorbě věnována také divákům, kteří se často stávají spolutvůrci (ve škále od jednoduchých forem interakce s pevně nastaveným programem až po komplexní participace, v nichž se naplňuje ecovská koncepce „otevřeného díla“).

Studium v oboru je spojeno s využíváním průběžně aktualizovaného technického vybavení a nezbytného softwaru. Výraznou oporou oboru je Kabinet audiovizuálních technologií. Dobrá znalost dostupných technologií a jejich vývojových předstupňů umožňuje studentům s technologiemi pracovat nejen jako s nástroji, ale také s nosiči specifické estetiky. Totéž platí pro počítačové programy určené ke generování nebo postprodukci obrazu, jejichž ovládnutí není v rámci oboru vlastním cílem, ale předpokladem autonomní umělecké tvorby.
Klíčové výsledky učení:
Absolventi bakalářského stupně disponují obecnými znalostmi v celé šíři oboru. Jsou schopni s porozuměním volit a dobře ovládat výrazové prostředky a technologie. Dokáží vytvořit původní autorské dílo menšího rozsahu.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent oboru Intermediální a digitální tvorba je výrazná osobnost s předpoklady prosadit se v oblasti provozu umění. Je zároveň vybaven kompetencemi k profesnímu uplatnění v příbuzných oborech, jako jsou např. kurátorství, výtvarná pedagogika, grafický design, komerční zpracování a postprodukce statického a dynamického digitálního obrazu aj. Absolvent oboru se dobře orientuje nejen v dějinách umění, základech estetiky a filosofie umění či aktuální kulturní produkci, ale také ve společenské a politické situaci. Jeho praxe je často zřetelně sociálně ukotvená. Ateliérový charakter studia s vysokým podílem konzultativní formy výuky vede absolventy k samostatnosti, k autonomnímu a aktivnímu přístupu.
Vstupní požadavky:
Není specifikováno.
Garant oboru: doc. MgA. Filip Cenek

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-B1EN-Z Oborový ateliér I - Environment - zimní cs  15  zimní P zá,zk   ano
FAVU-1DUPS-Z Přehled dějin umění pravěku a starověku cs  3  zimní P zk   ano
FAVU-1SDU-Z Přehled světových dějin umění 20. sto... cs, en  3  zimní P zk   ano
FAVU-VK1-Z Večerní kresba 1 - zimní cs  2  zimní P   ano
FAVU-ZVT-Z Základy výpočetní techniky - zimní cs  2  zimní P   ano

Volitelný
FAVU-1APINV-Z Angličtina B1 nižší (zimní) en  3  zimní V zá,zk   ano
FAVU-1APIN-Z Angličtina 0 (zimní) en  3  zimní V zá,zk   ano
FAVU-ZADIVI-Z Základy digitálního videa cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-ZAFOT Základy fotografie cs  2  zimní V   ano
FAVU-ZVM Základy výpočetní techniky Mac OS cs, en  2  zimní V   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-1DUUS-L Dějiny umění – umění středověku cs  3  letní P zk   ano
FAVU-1IVIG-L Informační výchova – informační gramo... cs  1  letní P   ano
FAVU-B1EN-L Oborový ateliér I - Environment - letní cs  15  letní P zá,zk   ano
FAVU-1SDU-L Přehled světových dějin umění 20. sto... cs  3  letní P zk   ano
FAVU-1SU1945 Světové umění po roce 1945 cs  3  letní P zk   ano
FAVU-VK1-L Večerní kresba 1 - letní cs  3  letní P zk   ano
FAVU-ZVT-L Základy výpočetní techniky - letní cs  3  letní P zk   ano

Volitelný
FAVU-1APINV-L Angličtina B1 nižší (letní) en  3  letní V zá,zk   ano
FAVU-1APIN-L Angličtina 0 (letní) en  3  letní V zá,zk   ano
FAVU-OBRPO-L Obrazová postprodukce cs  2  letní V   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-B2EN-Z Oborový ateliér II - Environment - zimní cs  15  zimní P zá,zk   ano
FAVU-1DUR-Z Přehled dějin umění renesance cs  3  zimní P zk   ano
FAVU-1CSU Současné české a světové umění cs  3  zimní P zk   ano
FAVU-1UFIL-Z Úvod do filosofie umění - zimní cs  3  zimní P zk   ano

Volitelný
FAVU-1AINBA-Z Angličtina B1 vyšší (zimní) en  3  zimní V zá,zk   ano
FAVU-POGR2D-Z DTP a 2D grafika - zimní cs  2  zimní V   ano
FAVU-PA Poválečná architektura cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-SIT-Z Sítotisk - zimní cs  2  zimní V   ano
FAVU-TEAUDI-Z Technologie audio 1 cs  2  zimní V   ano
FAVU-VK2-Z Večerní kresba 2 - zimní cs  2  zimní V   ano
FAVU-VKO-Z Vizuální kompozice v čase 1 cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-ZMT-Z Základy multimediálních technologií cs  2  zimní V   ano
FAVU-ZPS1 Základy psychologie 1 - zimní cs  3  zimní V zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-B2EN-L Oborový ateliér II - Environment - letní cs  15  letní P zá,zk   ano
FAVU-1DUB-L Přehled dějin umění baroka cs  3  letní P zk   ano
FAVU-1UFIL-L Úvod do filosofie umění - letní cs  3  letní P zk   ano

Volitelný
FAVU-1AINBA-L Angličtina B1 vyšší (letní) en  3  letní V zá,zk   ano
FAVU-POGR2D-L DTP a 2D grafika - letní cs  3  letní V zk   ano
FAVU-1IAT-L Interaktivní technologie cs  2  letní V   ano
FAVU-OBRPO-L Obrazová postprodukce cs  2  letní V   ano
FAVU-PEM1 Pedagogické minimum 1 cs  4  letní V   ano
FAVU-1SECSU Seminář ze současného českého a světo... cs  2  letní V   ne
FAVU-SIT-L Sítotisk - letní cs  2  letní V   ano
FAVU-TEAUDI-L Technologie audio 2 cs  2  letní V   ano
FAVU-VK2-L Večerní kresba 2 - letní cs  3  letní V zk   ano
FAVU-VKO-L Vizuální kompozice v čase 2 cs  2  letní V   ano
FAVU-ZPS2 Základy psychologie 2 - letní cs  3  letní V zk   ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-B3EN-Z Oborový ateliér III - Environment - z... cs  15  zimní P zá,zk   ano
FAVU-1SCU19st-Z Světové a české umění 1. pol. 19. sto... cs  3  zimní P zk   ano

Volitelný
FAVU-1UPPV-Z Angličtina B2 (zimní) en  3  zimní V zá,zk   ano
FAVU-1UPP-Z Angličtina Upper Intermediate nižší -... en  3  zimní V zk   ne
FAVU-AIS-Z Artists and Issues/Vybrané problémy v... en  3  zimní V zk   ne
FAVU-AUP-Z Autorská práva - zimní cs  3  zimní V   ano
FAVU-1CU20st-Z České umění 1. pol. 20. stol. v souvi... cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-DEDE1-Z Dějiny designu 1 - zimní cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-KOHISO-Z Komiks – historie a současnost - zimní cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-1MWT-Z Modulární výuka technologií (workshop) 1 cs  2  zimní V   ano
FAVU-PEM2,3-Z Pedagogické minimum 2, 3 - zimní cs  4  zimní V   ano
FAVU-PA Poválečná architektura cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-1SCUR Seminář českého umění v regionech cs  2  zimní V   ano
FAVU-SIT-Z Sítotisk - zimní cs  2  zimní V   ano
FAVU-PR1-Z Videogram / Projekce 1 cs  2  zimní V   ano
FAVU-VKO-Z Vizuální kompozice v čase 1 cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-ZPS1 Základy psychologie 1 - zimní cs  3  zimní V zk   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-B3EN-L Oborový ateliér III - Environment - l... cs  15  letní P zá,zk   ano
FAVU-1SCU19st-L Světové a české umění 2. pol. 19. sto... cs  3  letní P zk   ano

Volitelný
FAVU-1UPPV-L Angličtina B2 (letní) en  3  letní V zá,zk   ano
FAVU-1UPP-L Angličtina Upper Intermediate nižší -... en  3  letní V zk   ne
FAVU-AUP-L Autorská práva - letní cs  3  letní V zk   ano
FAVU-1CU20st-L České umění 2. pol. 20. stol. v souvi... cs  3  letní V zk   ano
FAVU-DEDE1-L Dějiny designu 1 - letní cs  3  letní V zk   ano
FAVU-JS Junk Space cs  2  letní V   ano
FAVU-1MWT-L Modulární výuka technologií (workshop) 2 cs  2  letní V   ano
FAVU-OBRPO-L Obrazová postprodukce cs  2  letní V   ano
FAVU-PEM1 Pedagogické minimum 1 cs  4  letní V   ano
FAVU-PEM2,3-L Pedagogické minimum 2, 3 - letní cs  4  letní V   ano
FAVU-1SCU7080 Seminář z českého umění 70. a 80. let cs  2  letní V   ano
FAVU-SIT-L Sítotisk - letní cs  2  letní V   ano
FAVU-PR1-L Videogram / Projekce 2 cs  2  letní V   ano
FAVU-VKO-L Vizuální kompozice v čase 2 cs  2  letní V   ano
FAVU-ZPS2 Základy psychologie 2 - letní cs  3  letní V zk   ano
 


Ročník 4, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-BSK-T Bakalářský seminář cs, en  5  zimní P   ano
FAVU-1KTU Klíčová témata v umění 20. století cs  3  zimní P zk   ano
FAVU-B4EN-Z Oborový ateliér IV - Environment - zimní cs  15  zimní P zá,zk   ano

Volitelný
FAVU-1UPPV-Z Angličtina B2 (zimní) en  3  zimní V zá,zk   ano
FAVU-1UPP-Z Angličtina Upper Intermediate nižší -... en  3  zimní V zk   ne
FAVU-AIS-Z Artists and Issues/Vybrané problémy v... en  3  zimní V zk   ne
FAVU-AUP-Z Autorská práva - zimní cs  3  zimní V   ano
FAVU-KOHISO-Z Komiks – historie a současnost - zimní cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-1MWT-Z Modulární výuka technologií (workshop) 1 cs  2  zimní V   ano
FAVU-1SCUR Seminář českého umění v regionech cs  2  zimní V   ano
FAVU-1u20hs-z Umění 20. století v historických souv... cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-PR1-Z Videogram / Projekce 1 cs  2  zimní V   ano
FAVU-1ZT-Z Zvuková tvorba 1 cs  2  zimní V   ano
 


Ročník 4, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-BSK-P Bakalářská práce cs, en  10  letní P   ano
FAVU-B4EN-L Oborový ateliér IV - Environment - letní cs  10  letní P   ano

Volitelný
FAVU-1UPPV-L Angličtina B2 (letní) en  3  letní V zá,zk   ano
FAVU-1UPP-L Angličtina Upper Intermediate nižší -... en  3  letní V zk   ne
FAVU-AUP-L Autorská práva - letní cs  3  letní V zk   ano
FAVU-1MWT-L Modulární výuka technologií (workshop) 2 cs  2  letní V   ano
FAVU-1SCU7080 Seminář z českého umění 70. a 80. let cs  2  letní V   ano
FAVU-PR1-L Videogram / Projekce 2 cs  2  letní V   ano
FAVU-1ZT-L Zvuková tvorba 2 cs  2  letní V   ano