Vyhledávání

Kód studijního oboru Průmyslový design
KKOV 8206R043

Detail oboru

Design


Zkratka: APD
Zaměření: Ateliér produktového designu FaVU VUT v Brně
Délka studia: 4 roky
Program: Výtvarná umění
Fakulta: Fakulta výtvarných umění
Akademický rok: 2016/2017
Akreditace od: 1.12.2015
Akreditace do: 1.11.2023
Profil oboru:
Studijní obor Design zajišťuje dva ateliéry ve specializaci grafický design (Ateliér grafického designu 1, Ateliér grafického designu 2) a Ateliér produktového designu. Význam tohoto oboru je v současné společnosti zásadní. Designér vstupuje do procesu navrhování výstupu (ať už je to kniha, webová stránka, motocykl nebo umyvadlo) daleko dříve než bývalo zvykem. Pojetí studia v oboru Design odpovídá současným požadavkům na to, aby byl designér vybaven nejen špičkovými znalostmi v oblasti dostupných pracovních nástrojů (dnes především v oblasti software) a byl připraven se v této oblasti celoživotně dále vzdělávat, ale aby byl rovněž osobností se širokým přehledem v oblasti kultury a společenských věd. Důraz je tak v průběhu studia kladen na tyto základní oblasti. 1.) Průběžné rozvíjení funkční gramotnosti v oblasti technologií a softwarů nezbytných pro uplatnění v oboru (více než v jiných oborech je zde využíváno workshopů a krátkodobých kurzů, které nejsou pevně zařazeny v kurikulu, ale doplňují ateliérovou výuku). 2.) Rozvíjení přehledu v oblasti dějin umění, vizuální kultury a designu. 3.) Rozvíjení schopností nepostradatelných v současné designérské praxi, jako jsou autonomní vyhledávání úkolů a pracovních příležitostí, organizační a prezentační schopnosti.
V tomto oboru je kladen vysoký důraz na to, aby úkoly plněné v průběhu studia měly vazbu na praxi. Toho je dosahováno spoluprací s externími subjekty (firmami, příspěvkovými nebo NGO organizacemi) při zadávání a vyhodnocování dílčích výstupů studia. Vazba na praxi je akcentována také pravidelnými workshopy a prezentacemi významných osobností z oboru.
Klíčové výsledky učení:
Absolventi disponují obecnými znalostmi v celé šíři oboru a dostatečnými praktickými zkušenostmi ve své dílčí specializaci; orientují se v technologickém a nástrojovém zázemí svého oboru, ovládají na vysoké úrovni software určený k designérské práci a jsou připraveni se v této oblasti celoživotně dále vzdělávat. Dobře se orientují nejen v historii a v aktuálním stavu svého oboru, ale také v kulturní, společenské a politické situaci. Absolvent bakalářského stupně studijního oboru Design je připraven k samostatné práci, osvojil si však také předpoklady k týmové práci jak s profesionály ze stejného oboru, tak z příbuzných oborů (při komplexnějších úkolech).
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent studijního oboru Design je výrazná osobnost s předpoklady prosadit se v praxi grafického, respektive produktového designu. Je zároveň vybaven kompetencemi k profesnímu uplatnění v příbuzných oborech, jako jsou polygrafie, reklamní a mediální průmysl. Ateliérový charakter studia s vysokým podílem konzultativní formy výuky, systematicky doplňované o jednorázové kurzy a workshopy vedené profesionály z oboru rozvíjí u absolventů schopnost aktivně vyhledávat pracovní příležitosti, autonomně se rozhodovat a přesvědčivě prezentovat své záměry i výsledky své práce.
Vstupní požadavky:
Není specifikováno.
Garant oboru: prof. akad. soch. Jan Ambrůz

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-1FU Fotografie umění - cyklus teoretickýc... cs  2  zimní P   ano
FAVU-B1PD-Z Oborový ateliér I - Produktový design... cs  15  zimní P zá,zk   ano
FAVU-1DUPS-Z Přehled dějin umění pravěku a starověku cs  3  zimní P zk   ano
FAVU-1SDU-Z Přehled světových dějin umění 20. sto... cs, en  3  zimní P zk   ano
FAVU-VK1-Z Večerní kresba 1 - zimní cs  2  zimní P   ano
FAVU-ZVT-Z Základy výpočetní techniky - zimní cs  2  zimní P   ano

Doporučený
FAVU-IM085 Estetické teorie multimedií I cs  4  zimní D zk   ne
FAVU-JAD-Z Jazyk audiovizuálního díla - zimní cs  2  zimní D   ne
FAVU-RAD-Z Principy dramaturgie a režie - zimní cs  2  zimní D   ano
FAVU-UNM-Z Umění nových médií: mezi uměním a tec... cs  2  zimní D kl   ne
FAVU-SIM1 Úvod do studia interaktivních médií I cs  2  zimní D kl   ne
FAVU-ZHK1-Z Základy hudební kompozice 1 - zimní cs  2  zimní D   ano
FAVU-ZSP-Z Základy scénického pohybu - zimní cs  2  zimní D   ano
FAVU-ZTK1-Z Základy teorie kompozice 1 - zimní cs  2  zimní D   ano

Volitelný
FAVU-1APINV-Z Angličtina B1 nižší (zimní) en  3  zimní V zá,zk   ano
FAVU-1APIN-Z Angličtina 0 (zimní) en  3  zimní V zá,zk   ano
FAVU-1MFOB-Z Morfologie obecná - zimní cs  3  zimní V zk   ne
FAVU-ZVM Základy výpočetní techniky - Mac OS cs, en  2  zimní V   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-1DUUS-L Dějiny umění - umění středověku cs  3  letní P zk   ano
FAVU-1FUPP Fotografie umění - plocha a prostor cs  2  letní P   ano
FAVU-1IVIG-L Informační výchova - informační gramo... cs  1  letní P   ano
FAVU-B1PD-L Oborový ateliér I - Produktový design... cs  15  letní P zá,zk   ano
FAVU-1SDU-L Přehled světových dějin umění 20. sto... cs  3  letní P zk   ano
FAVU-1SU1945 Světové umění po roce 1945 cs  3  letní P zk   ano
FAVU-TEPLA Technologie plastů cs  2  letní P   ne
FAVU-VK1-L Večerní kresba 1 - letní cs  3  letní P zk   ano
FAVU-ZVT-L Základy výpočetní techniky - letní cs  3  letní P zk   ano

Doporučený
FAVU-IM086 Estetické teorie multimedií II cs  4  letní D zk   ne
FAVU-JAD-L Jazyk audiovizuálního díla - letní cs  2  letní D zk   ne
FAVU-RAD-L Principy dramaturgie a režie - letní cs  2  letní D zk   ano
FAVU-UNM-L Umění nových médií: mezi uměním a tec... cs  3  letní D zk   ne
FAVU-SIM2 Úvod do studia interaktivních médií II cs  3  letní D zk   ne
FAVU-ZHK1-L Základy hudební kompozice 1 - letní cs  2  letní D kl   ano
FAVU-ZSP-L Základy scénického pohybu - letní cs  2  letní D zk   ano
FAVU-ZTK1-L Základy teorie kompozice 1 - letní cs  2  letní D zk   ano

Volitelný
FAVU-1APINV-L Angličtina B1 nižší (letní) en  3  letní V zá,zk   ano
FAVU-1APIN-L Angličtina 0 (letní) en  3  letní V zá,zk   ano
FAVU-1MFSP-L Morfologie speciální - letní cs  3  letní V zk   ne
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-ERG-Z Ergonomie - zimní cs  3  zimní P zk   ne
FAVU-B2PD-Z Oborový ateliér II - Produktový desig... cs  15  zimní P zá,zk   ano
FAVU-1DUR-Z Přehled dějin umění renesance cs  3  zimní P zk   ano
FAVU-1CSU Současné české a světové umění cs  3  zimní P zk   ano
FAVU-1UFIL-Z Úvod do filosofie umění I. - zimní cs  3  zimní P zk   ano
FAVU-ZKOP-Z Základy konstruování I - zimní cs  3  zimní P zk   ne

Volitelný
FAVU-1AINBA-Z Angličtina B1 vyšší (zimní) en  3  zimní V zá,zk   ano
FAVU-POGR2D-Z DTP a 2D grafika - zimní cs  2  zimní V   ano
FAVU-KKM - Z Kresba komiksů manga - zimní en  2  zimní V   ne
FAVU-PA Poválečná architektura cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-SIT-Z Sítotisk - zimní cs  2  zimní V   ano
FAVU-1SVP Svět věcí v prostoru - zátiší ve foto... cs  2  zimní V   ano
FAVU-TEAUDI-Z Technologie audio - zimní cs  2  zimní V   ano
FAVU-VK2-Z Večerní kresba 2 - zimní cs  2  zimní V   ano
FAVU-1VAVCH-Z Vizuální antropologie (Výraz a chován... cs  3  zimní V zk   ne
FAVU-VKO-Z Vizuální kompozice v čase - zimní cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-ZPS1 Základy psychologie I - zimní cs  3  zimní V zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-ERG-L Ergonomie - letní cs  3  letní P zk   ne
FAVU-B2PD-L Oborový ateliér II - Produktový desig... cs  15  letní P zá,zk   ano
FAVU-1DUB-L Přehled dějin umění baroka cs  3  letní P zk   ano
FAVU-1UFIL-L Úvod do filosofie umění II. - letní cs  3  letní P zk   ano
FAVU-ZKOP-L Základy konstruování I - letní cs  3  letní P zk   ne

Volitelný
FAVU-1AINBA-L Angličtina B1 vyšší (letní) en  3  letní V zá,zk   ano
FAVU-POGR2D-L DTP a 2D grafika - letní cs  3  letní V zk   ano
FAVU-KKM - L Kresba komiksů manga - letní en  2  letní V   ne
FAVU-OBRPO-L Obrazová postprodukce - letní cs  2  letní V   ano
FAVU-PEM1 Pedagogické minimum 1 cs  4  letní V   ano
FAVU-1SECSU Seminář ze současného českého a světo... cs  2  letní V   ano
FAVU-SIT-L Sítotisk - letní cs  2  letní V   ano
FAVU-TEAUDI-L Technologie audio - letní cs  2  letní V   ano
FAVU-VK2-L Večerní kresba 2 - letní cs  3  letní V zk   ano
FAVU-VKO-L Vizuální kompozice v čase - letní cs  2  letní V   ano
FAVU-ZPS2 Základy psychologie II - letní cs  3  letní V zk   ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-ERG-Z Ergonomie - zimní cs  3  zimní P zk   ne
FAVU-B3PD-Z Oborový ateliér III - Produktový desi... cs  15  zimní P zá,zk   ano
FAVU-1SCU19st-Z Světové a české umění 1. pol. 19. sto... cs  3  zimní P zk   ano
FAVU-ZKOP-Z Základy konstruování I - zimní cs  3  zimní P zk   ne

Volitelný
FAVU-1UPPV-Z Angličtina B2 (zimní) en  3  zimní V zá,zk   ano
FAVU-1UPP-Z Angličtina Upper Intermediate nižší -... en  3  zimní V zk   ne
FAVU-AIS-Z Artists and Issues/Vybrané problémy v... en  3  zimní V zk   ne
FAVU-AUP-Z Autorská práva - zimní cs  3  zimní V zk   ne
FAVU-1CU20st-Z České umění 1. pol. 20. stol. v souvi... cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-DEDE1-Z Dějiny designu I - zimní cs  3  zimní V zk   ne
FAVU-JMN-Z Japonská malba - nihonga - zimní en  2  zimní V   ne
FAVU-KOHISO-Z Komiks - historie a současnost - zimní cs  3  zimní V zk   ne
FAVU-1MWT-Z Modulární výuka technologií - worksho... cs  2  zimní V   ano
FAVU-PEM2,3-Z Pedagogické minimum 2,3 - zimní cs  4  zimní V   ano
FAVU-PA Poválečná architektura cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-PR1-Z Projekce - zimní cs  2  zimní V   ano
FAVU-1SCUR Seminář českého umění v regionech cs  2  zimní V   ne
FAVU-SIT-Z Sítotisk - zimní cs  2  zimní V   ano
FAVU-1SVP Svět věcí v prostoru - zátiší ve foto... cs  2  zimní V   ano
FAVU-1VAVCH-Z Vizuální antropologie (Výraz a chován... cs  3  zimní V zk   ne
FAVU-VKO-Z Vizuální kompozice v čase - zimní cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-ZPS1 Základy psychologie I - zimní cs  3  zimní V zk   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-ERG-L Ergonomie - letní cs  3  letní P zk   ne
FAVU-B3PD-L Oborový ateliér III - Produktový desi... cs  15  letní P zá,zk   ano
FAVU-1SCU19st-L Světové a české umění 2. pol. 19. sto... cs  3  letní P zk   ano
FAVU-ZKOP-L Základy konstruování I - letní cs  3  letní P zk   ne

Volitelný
FAVU-1UPPV-L Angličtina B2 (letní) en  3  letní V zá,zk   ano
FAVU-1UPP-L Angličtina Upper Intermediate nižší -... en  3  letní V zk   ne
FAVU-AUP-L Autorská práva - letní cs  3  letní V zk   ne
FAVU-1CU20st-L České umění 2. pol. 20. stol. v souvi... cs  3  letní V zk   ano
FAVU-DEDE1-L Dějiny designu I - letní cs  3  letní V zk   ne
FAVU-JMN-L Japonská malba - nihonga - letní en  2  letní V   ne
FAVU-JS Junk Space cs  2  letní V   ne
FAVU-1MWT-L Modulární výuka technologií - worksho... cs  2  letní V   ano
FAVU-OBRPO-L Obrazová postprodukce - letní cs  2  letní V   ano
FAVU-PEM1 Pedagogické minimum 1 cs  4  letní V   ano
FAVU-PEM2,3-L Pedagogické minimum 2,3 - letní cs  4  letní V   ano
FAVU-PR1-L Projekce - letní cs  2  letní V   ano
FAVU-1RPU-L Recenze a prezentace umění cs  2  letní V   ne
FAVU-1SCU7080 Seminář z českého umění 70. a 80. let cs  2  letní V   ne
FAVU-SIT-L Sítotisk - letní cs  2  letní V   ano
FAVU-1VIG-L Vizuální gramotnost cs  3  letní V zk   ne
FAVU-VKO-L Vizuální kompozice v čase - letní cs  2  letní V   ano
FAVU-ZPS2 Základy psychologie II - letní cs  3  letní V zk   ano
 


Ročník 4, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-BSK-T Bakalářský seminář cs, en  5  zimní P   ano
FAVU-1KTU Klíčová témata v umění 20. století cs  3  zimní P zk   ano
FAVU-B4PD-Z Oborový ateliér IV - Produktový desig... cs  15  zimní P zá,zk   ano

Volitelný
FAVU-1UPPV-Z Angličtina B2 (zimní) en  3  zimní V zá,zk   ano
FAVU-AUP-Z Autorská práva - zimní cs  3  zimní V zk   ne
FAVU-KOHISO-Z Komiks - historie a současnost - zimní cs  3  zimní V zk   ne
FAVU-1MWT-Z Modulární výuka technologií - worksho... cs  2  zimní V   ano
FAVU-PEM2,3-Z Pedagogické minimum 2,3 - zimní cs  4  zimní V   ano
FAVU-PR1-Z Projekce - zimní cs  2  zimní V   ano
FAVU-1SCUR Seminář českého umění v regionech cs  2  zimní V   ne
FAVU-1u20hs-z Umění 20. století v historických souv... cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-1VAVCH-Z Vizuální antropologie (Výraz a chován... cs  3  zimní V zk   ne
FAVU-1ZT-Z Zvuková tvorba - zimní cs  2  zimní V   ano
 


Ročník 4, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-BSK-P Bakalářská práce cs, en  10  letní P   ano
FAVU-B4PD-L Oborový ateliér IV - Produktový desig... cs  10  letní P   ano

Volitelný
FAVU-1UPPV-L Angličtina B2 (letní) en  3  letní V zá,zk   ano
FAVU-AUP-L Autorská práva - letní cs  3  letní V zk   ne
FAVU-1MWT-L Modulární výuka technologií - worksho... cs  2  letní V   ano
FAVU-PEM2,3-L Pedagogické minimum 2,3 - letní cs  4  letní V   ano
FAVU-PR1-L Projekce - letní cs  2  letní V   ano
FAVU-1SCU7080 Seminář z českého umění 70. a 80. let cs  2  letní V   ne
FAVU-1VIG-L Vizuální gramotnost cs  3  letní V zk   ne
FAVU-1ZT-L Zvuková tvorba - letní cs  2  letní V   ano