Vyhledávání

Rybářská 125/13/15
125/13/15

Detail oboru

Intermediální a digitální tvorba


Zkratka: AFO
Zaměření: Ateliér fotografie FaVU VUT v Brně
Délka studia: 4 roky
Program: Výtvarná umění
Fakulta: Fakulta výtvarných umění
Akademický rok: 2016/2017
Akreditace od: 1.12.2015
Akreditace do: 1.11.2023
Profil oboru:
Studijní obor zajišťuje sedm ateliérů: Ateliér environmentu, Ateliér intermédií, Ateliér performance, Ateliér tělového designu, Ateliér video, Ateliér multimédií a Ateliér fotografie. Ideově je obor ukotven ve dvou oblastech. Jednak jsou to neoavantgardní tendence 60. let, s nimiž se do mainstreamu současného umění dostaly do té doby okrajové tendence, jako je intermedialita, procesuální a akční charakter tvorby, místní specifičnost umění, de-skilling, dematerializace a pojetí uměleckého díla jako sémantické propozice. A potom je to vizuální kultura a s ní spojené umělecké strategie, které se ocitají v dynamickém dialogu s tvorbou „ne-uměleckých“ obrazů.

V ateliérech environmentu, intermédií, performance a tělového designu, které nejsou „mediálně specifické“ (nepředávají ucelený soubor řemeslných či technologických dovedností), jsou studenti důsledně vedeni k tomu, aby při formulování dílčích záměrů využívali volitelných kurzů, workshopů a technologických konzultací v kabinetech. V Ateliéru environmentu je rozvíjena koncepce umělecké tvorby, která vychází z požadavku na zakotvení umělecké praxe v konkrétní zkušenosti. Tvorba se zde často pohybuje na hranici (nebo zcela v intencích) uměleckého výzkumu. Ateliér intermedií je z hlediska oborové specializace nejotevřenější v celém studijním programu, studenti jsou zde podporováni k přesahům do oblastí mimo výtvarné umění, např. k hudbě a literatuře. Ateliér performance je orientován k hraniční formě výtvarného umění, jíž je tvůrčí čin v časoprostorové situaci. Akce je zde pojímána jako interdisciplinární projev osobnosti, zahrnující propojení s tradičními postupy divadelními, tanečními, hudebními a literárními. Ve vztahu akce – prostředí je kladen důraz na výtvarné výrazové formy multimediální prezentace. Ateliér tělového designu představuje v prostředí českého uměleckého školství výjimečný prostor, v němž je tělo nahlíženo jako médium a zároveň jako bojiště, na kterém se v symbolické i zcela materiální rovině odehrávají neustále boje kulturní, politické či náboženské. Ve svých výstupech ateliér směřuje často za hranice galerie – vyhledává a stimuluje dialog ve veřejném i mediálním prostoru. Ateliéry video, multimédia a fotografie každý z odlišné pozice rozvíjejí tvůrčí myšlení i dovednosti nezbytné k tvorbě (či generování) obrazů prostřednictvím digitálních médií. Tvorba v těchto dílčích specializacích je specifická tím, že galerie je sice přirozeným místem její prezentace, ale ne jediným možným. Studenti jsou vedeni k uvažování o distribučních kanálech mediálního obrazu, o sémantických a symbolických diferencích spojených s přepínáním mezi takovými prostředími, jako je galerijní prostor (white cube), kinosál (black box), tradiční masmédia (televize) nebo škála internetových platforem. Stejná pozornost jako způsobu distribuce a místu prezentace je v digitální tvorbě věnována také divákům, kteří se často stávají spolutvůrci (ve škále od jednoduchých forem interakce s pevně nastaveným programem až po komplexní participace, v nichž se naplňuje ecovská koncepce „otevřeného díla“).

Studium v oboru je spojeno s využíváním průběžně aktualizovaného technického vybavení a nezbytného softwaru. Výraznou oporou oboru je Kabinet audiovizuálních technologií. Dobrá znalost dostupných technologií a jejich vývojových předstupňů umožňuje studentům s technologiemi pracovat nejen jako s nástroji, ale také s nosiči specifické estetiky. Totéž platí pro počítačové programy určené ke generování nebo postprodukci obrazu, jejichž ovládnutí není v rámci oboru vlastním cílem, ale předpokladem autonomní umělecké tvorby.
Klíčové výsledky učení:
Absolventi bakalářského stupně disponují obecnými znalostmi v celé šíři oboru. Jsou schopni s porozuměním volit a dobře ovládat výrazové prostředky a technologie. Dokáží vytvořit původní autorské dílo menšího rozsahu.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent oboru Intermediální a digitální tvorba je výrazná osobnost s předpoklady prosadit se v oblasti provozu umění. Je zároveň vybaven kompetencemi k profesnímu uplatnění v příbuzných oborech, jako jsou např. kurátorství, výtvarná pedagogika, grafický design, komerční zpracování a postprodukce statického a dynamického digitálního obrazu aj. Absolvent oboru se dobře orientuje nejen v dějinách umění, základech estetiky a filosofie umění či aktuální kulturní produkci, ale také ve společenské a politické situaci. Jeho praxe je často zřetelně sociálně ukotvená. Ateliérový charakter studia s vysokým podílem konzultativní formy výuky vede absolventy k samostatnosti, k autonomnímu a aktivnímu přístupu.
Garant oboru: doc. MgA. Filip Cenek

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr
Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-1FU Fotografie umění - cyklus teoretickýc... cs  2  zimní P   ano
FAVU-B1FO-Z Oborový ateliér I - Fotografie - zimní cs  15  zimní P zk,zá   ano
FAVU-1DUPS-Z Přehled dějin umění pravěku a starověku cs  3  zimní P zk   ano
FAVU-1SDU-Z Přehled světových dějin umění 20. sto... cs, en  3  zimní P zk   ano
FAVU-VK1-Z Večerní kresba 1 - zimní cs  2  zimní P   ano
FAVU-ZVT-Z Základy výpočetní techniky - zimní cs  2  zimní P   ano

Volitelný
FAVU-1APINV-Z Angličtina B1 nižší (zimní) en  3  zimní V zk,zá   ano
FAVU-1APIN-Z Angličtina 0 (zimní) en  3  zimní V zk,zá   ano
FAVU-DKFI-Z Dějiny a kontexty fotografie I - zimní cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-1MFOB-Z Morfologie obecná - zimní cs  3  zimní V zk   ne
FAVU-ZVM Základy výpočetní techniky - Mac OS cs, en  2  zimní V   ano
 

Ročník 1, letní semestr
Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-1DUUS-L Dějiny umění - umění středověku cs  3  letní P zk   ano
FAVU-1FUPP Fotografie umění - plocha a prostor cs  2  letní P   ano
FAVU-1IVIG-L Informační výchova - informační gramo... cs  1  letní P   ano
FAVU-B1FO-L Oborový ateliér I - Fotografie - letní cs  15  letní P zk,zá   ano
FAVU-1SDU-L Přehled světových dějin umění 20. sto... cs  3  letní P zk   ano
FAVU-1SU1945 Světové umění po roce 1945 cs  3  letní P zk   ano
FAVU-VK1-L Večerní kresba 1 - letní cs  3  letní P zk   ano
FAVU-ZVT-L Základy výpočetní techniky - letní cs  3  letní P zk   ano

Volitelný
FAVU-1APINV-L Angličtina B1 nižší (letní) en  3  letní V zk,zá   ano
FAVU-1APIN-L Angličtina 0 (letní) en  3  letní V zk,zá   ano
FAVU-DKFII-L Dějiny a kontexty fotografie II - letní cs  3  letní V zk   ano
FAVU-1MFSP-L Morfologie speciální - letní cs  3  letní V zk   ne
 

Ročník 2, zimní semestr
Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-B2FO-Z Oborový ateliér II - Fotografie - zimní cs  15  zimní P zk,zá   ano
FAVU-1DUR-Z Přehled dějin umění renesance cs  3  zimní P zk   ano
FAVU-1CSU Současné české a světové umění cs  3  zimní P zk   ano
FAVU-1UFIL-Z Úvod do filosofie umění I. - zimní cs  3  zimní P zk   ano
 

Ročník 2, letní semestr
Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-B2FO-L Oborový ateliér II - Fotografie - letní cs  15  letní P zk,zá   ano
FAVU-1DUB-L Přehled dějin umění baroka cs  3  letní P zk   ano
FAVU-1UFIL-L Úvod do filosofie umění II. - letní cs  3  letní P zk   ano
 

Ročník 3, zimní semestr
Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-B3FO-Z Oborový ateliér III - Fotografie - zimní cs  15  zimní P zk,zá   ano
FAVU-1SCU19st-Z Světové a české umění 1. pol. 19. sto... cs  3  zimní P zk   ano
 

Ročník 3, letní semestr
Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-B3FO-L Oborový ateliér III - Fotografie - letní cs  15  letní P zk,zá   ano
FAVU-1SCU19st-L Světové a české umění 2. pol. 19. sto... cs  3  letní P zk   ano
 

Ročník 4, zimní semestr
Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-BSK-T Bakalářský seminář cs, en  5  zimní P   ano
FAVU-1KTU Klíčová témata v umění 20. století cs  3  zimní P zk   ano
FAVU-B4FO-Z Oborový ateliér IV - Fotografie - zimní cs  15  zimní P zk,zá   ano
 

Ročník 4, letní semestr
Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAVU-BSK-P Bakalářská práce cs, en  10  letní P   ano
FAVU-B4FO-L Oborový ateliér IV - Fotografie - letní cs  10  letní P   ano