Vyhledávání

Rybářská 125/13/15
125/13/15

Historie a současnost

Fakulta výtvarných umění je součástí Vysokého učení technického v Brně. O zřízení výtvarné akademie na Moravě usilovaly zdejší umělecké kruhy již od počátku 18. století. Tradice výtvarného vzdělávání na brněnské technice sahá až do roku 1899, kdy byl založen ústav kreslení. Prvním profesorem na ústavu byl akademický malíř Hanuš Schwaiger (1854–1912), po jeho odchodu na pražskou Akademii jej nahradil Felix Jenewein (1857–1905). Po osamostatnění studia architektury v roce 1919 došlo k rozdělení výuky na kresbu figurální a krajinnou. Do její historie krátce zasáhli i Josef Šíma (1891–1971) a Jaroslav Král (1883–1942). Novou tradici brněnského ústavu kreslení a modelování otevřela poválečná doba. Docentem modelování byl v roce 1945 jmenován sochař Vincenc Makovský (1900–1966), který své pracoviště vybudoval v prostorách budovy v Rybářské ulici na Starém Brně, kde Fakulta výtvarných umění potom sídlila od roku 1993 do roku 2016. V současnosti má sídlo v historických budovách brněnské německé techniky a VUT v ulici Údolní 53.

Myšlenka moravské vysoké umělecké školy se ve dvacátém století objevila vícekrát, po roce 1989 se jí zabývalo – zpočátku nekoordinovaně – několik skupin brněnských intelektuálů a umělců. Rozhodující iniciativa vzešla z obnoveného uměleckého Sdružení Q, kde hlavní roli sehrál děkan Fakulty architektury VUT v Brně Ivan Ruller. Profesor Ruller založil v roce 1992 na Fakultě architektury VUT Ústav kreslení a modelování, který se stal zárodkem Fakulty výtvarných umění (FaVU), jež zahájila činnost 1. ledna 1993. Prvním děkanem byl zvolen prof. ak. soch. Vladimír Preclík. FaVU začínala se studijním programem Výtvarná umění zahrnujícím šest studijních oborů: sochařství, malířství, kresba a grafika, design vizuálních komunikací, proces – koncept – akce a elektronická multimediální tvorba (videoart). Prvních 45 studentů se vzdělávalo v šesti ateliérech.

Ateliér sochařství vedl prof. Vladimír Preclík, Ateliér malířství doc. Miroslav Štolfa, Ateliér proces – koncept – akce doc. Dalibor Chatrný, Ateliér design vizuálních komunikací ak. mal. Jan Rajlich st. a Ateliér videoartu ak. mal. Radek Pilař. Kresbě a grafice se věnoval ak. mal. Ivan Kříž, kterého později vystřídal James Janíček. Po odchodu doc. Štolfy vedl Ateliér malířství olomoucký rodák ak. mal. Radoslav Kutra, od roku 1995 pak prof. Jiří Načeradský. Po předčasném úmrtí Radka Pilaře se vedení Ateliéru videoartu ujal sochař a performer doc. Tomáš Ruller a transformoval jej na Ateliér video – multimédia – performance, kde následně působil jako hostující profesor brněnský rodák světového jména prof. Woody Vašulka, průkopník oboru žijící ve Spojených státech. Vedoucím Ateliéru konceptuálních tendencí se po odchodu doc. Chatrného stal slovenský konceptualista doc. Peter Rónai. V akademickém roce 1994/1995 přibyl k šesti oborovým ateliérům další – Ateliér průmyslového designu s vedoucím ak. soch. Zdeňkem Zdařilem.

Založení Katedry teorií a dějin umění bylo dílem prof. PaedDr. Igora Zhoře, který ji také zpočátku vedl. Později stáli v čele katedry doc. PhDr. Josef Maliva, PhDr. Pavel Ondračka, Mgr. Blahoslav Rozbořil, doc. PhDr. Petr Spielmann, dr.h.c. a PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. V současnosti ji vede Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. Významným členem Katedry teorií a dějin umění byl od jejího založení rovněž teoretik architektury prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc.

Po Vladimíru Preclíkovi se děkanem stal roku 1997 významný teoretik Igor Zhoř. Obsahově a personálně rozšířil výuku teorií a dějin umění. To se promítlo do rozdělení diplomových prací na výtvarnou a teoretickou část, jež byla nahrazena až po roce 2010 ústní zkouškou. Za prof. Zhoře byl k Ateliéru grafického designu přiřazen také Ateliér papíru a knihy doc. MVDr. Jiřího H. Kocmana, který jej vedl až do roku 2011. Po neočekávaném odchodu profesora Zhoře byl v roce 1998 zvolen děkanem prof. ak. soch. Tomáš Ruller, který přistoupil k podstatnému rozšíření nabídky oborových specializací. V průběhu let 1998 a 1999 došlo k nárůstu počtu ateliérů na třináct a přibylo i pedagogů. Reformu fakulty provázelo rovněž angažování nových vyučujících, mezi nimiž byly například i zahraniční umělkyně Keiko Sei z Japonska nebo Barbora Benish z USA.

V letech 2000–2004 byl děkanem FaVU prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc., v letech 2004–2007 pak doc. PhDr. Petr Spielmann, dr.h.c. Oba pedagogové nadále rozvíjeli studijní programy a specializace. Mezi lety 2007–2011 působil jako děkan fakulty prof. ak. soch. Michal Gabriel. Od roku 2011 je děkanem FaVU VUT v Brně doc. MgA. Milan Houser. V roce 2016 se podařilo pro fakultu získat důstojné působiště v ulici Údolní 53.

Spojení výtvarné fakulty s univerzitou technického zaměření není zcela obvyklé ani ve světě, v České republice zůstává unikátní dodnes. S ohledem na to je utvářena také skladba oborů: jsou zde zastoupeny disciplíny, které prostřednictvím využívání nejnovějších technologií směřují k propojení umění s technikou. V souhrnu oborů volného umění, užité tvorby a aktuálních tendencí pokrývá FaVU VUT v Brně celé spektrum současného výtvarného umění, k čemuž přispívá rovněž výuka poskytovaná Katedrou teorií a dějin umění. Po roce 2011 došlo na FaVU k výrazné generační obměně vyučujících, kteří dnes zprostředkovávají rozmanité spektrum aktuálních přístupů k současnému umění.

V současné době jsou na FaVU akreditovány tři obory s celkovým počtem 16 ateliérů. Obor design zastupují Ateliér grafického designu 1 a 2 a Ateliér produktového designu. Obor intermediální a digitální tvorba zastupují Ateliér environmentu, Ateliér performance, Ateliér video, Ateliér intermédií, Ateliér fotografie a Ateliér multimédií. Obor výtvarná tvorba zastupují ateliéry Sochařství 1 a 2, Malířství 1, 2, 3 a Ateliér kresby a grafiky. Ateliérovou výuku doplňují teoretické přednášky z dějin umění, estetiky, filozofie, sociologie a řada volitelných předmětů podle potřeb jednotlivých ateliérů. Pedagogické a technologické úkoly celofakultního rázu zajišťují kabinety Audiovizuálních technologií, Informačních technologií, Tradičních médií a 3D technologií. Součástí posledně zmíněného kabinetu je i 3D studio disponující 3D technologiemi s metodou FDM (Fused Deposition Modeling), 3D optical digitizing a 3D scanner ATOS I. Studio bylo založeno v roce 2007 – jako vůbec první svého druhu na umělecké škole v České republice a jako druhé v Evropě.

Studium na FaVU VUT v Brně probíhá ve třech studijních programech, čtyřletém bakalářském a navazujícím dvouletém magisterském. Absolventi získávají titul BcA. a MgA. Kromě bakalářského a magisterského programu realizuje FaVU také doktorské studium v oboru výtvarná umění a umělecký provoz. FaVU VUT v Brně je vysoce výběrovou vzdělávací institucí, to dokládá mimo jiné i skutečnost, že počet zájemců o studium každoročně mnohonásobně převyšuje počet přijatých uchazečů.

FaVU VUT v Brně promovala první absolventy magisterského studia v roce 2000, v současnosti má již okolo tisíce absolventů. Významná část absolventů, ale i studentů fakulty se úspěšně podílí na uměleckém dění v České republice i v zahraničí. FaVU udržuje kontakty s celou řadou uměleckých fakult a akademií formou nejrůznějších výměn, spoluprací, účastí v programech Erasmus apod.

Studenti mají během studia možnost konzultovat v kterémkoli ateliéru. Mohou se účastnit výuky v jiném ateliéru formou časově omezené stáže, nebo trvale přestoupit v rámci oboru. Uvědomují si tak vzájemnou provázanost disciplín a získávají rovněž možnost alternativního uplatnění v uměleckém provozu. Při výtvarném vzdělávání je kladen důraz na profesionální osvojení si řemeslných a technologických stránek tvorby. Pravidelné prezentace školních děl umožňují studentům veřejnou konfrontaci a navazování kontaktů s galeristy, kurátory a sběrateli. Významnou podporu v tomto ohledu poskytuje i Galerie FaVU, která je živým komunikačním prostorem nastupující nejmladší generace umělců a kurátorů a zároveň experimentální laboratoří otevřeného dialogu akademického prostředí s veřejností.

Kontakt FaVU


Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

 

(+420) 541 14 6850
 

 


Korespondenční adresa

FaVU VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno

 

Bankovní spojení

Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)

Konstantní symbol: 0379

VUT v Brně (FaVU), Antonínská 1, 601 90 Brno